Budowa przedszkola publicznego w Ochabach

photo_178_1302.jpg photo_178_1302.jpg

Celem ogólnym projektu był wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w gminie Skoczów przez poprawę jakości obiektów dydaktycznych, a także dostosowanie do potrzeb nowoczesnych programów nauczania. Celem bezpośrednim - stworzenie dzieciom uczęszczającym do przedszkola w Ochabach odpowiednich warunków do korzystania z oferty edukacyjnej tj: możliwości prowadzenia zajęć w odpowiednio liczebnych grupach, możliwości wprowadzenia dodatkowych zajęć, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju psychosomatycznego, powstanie oddziału integracyjnego, stworzenie takich warunków, aby mogły uczęszczać dzieci niepełnosprawne.
W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty : 96 dzieci korzystających z placówki w tym 5 dzieci niepełnosprawnych, 500 osób korzystających z infrastruktury w otoczeniu. Budynek nowego przedszkola służy nie tylko dzieciom i personelowi, ale również wszystkim pozostałym mieszkańcom sołectwa Ochaby.
Realizacja inwestycji przez zastosowanie nowatorskich i niestandardowych rozwiązań zarówno w zakresie funkcji jaki rozwiązań architektonicznych nie spotykanych w regionie dla tego typu obiektów, wpływa na
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011
wzrost zadowolenia mieszkańców sołectwa Ochaby z oferty edukacyjnej, zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego miedzy miastem a wsią, możliwość uczestnictwa w dobrze zorganizowanej edukacji przedszkolnej każdego dziecka z sołectwa, oraz okolicy, a także wzrost zadowolenia dzieci oraz wszystkich interesariuszy, korzystających z obiektu.
Budynek przedszkola składa się z czterech prostych brył wyznaczających różne funkcje w obiekcie tj. segment administracyjny (biurowy), segment gastronomiczny (kuchnia z zapleczem), segment dydaktyczny(sale zajęć) i segment łączący wszystkie funkcje czyli hall główny. Bryła wewnętrzna w kształcie kwadratu (hall) jest piętrowa z dachem czterospadowym, o kącie nachylenia 30 stopni. Pozostałe bryły są parterowe z dachem płaskim, pokryte zielenią ekstensywną – zielony dach. Budynek posiada oddzielne wejścia do każdego segmentu. Na parterze w części dydaktycznej znajdą się trzy sale zajęć grupowych, każda wyposażona w łazienkę. Z każdej z sal dydaktycznych zaprojektowano wyjście na wspólny taras i dalej na plac zabaw. W celu ochrony przed zbytnim nasłonecznieniem sal dydaktycznych i tarasu budynek wyposażono w markizy. Na piętrze budynku znajduje się czwarta sala zajęć grupowych, która dodatkowo ze względu na wielkość i ergonomię służy do zajęć ruchowych oraz organizacji imprez okolicznościowych z udziałem przedszkolaków, a także spotkań z rodzicami. W części administracyjnej budynku zlokalizowany jest gabinet dyrektora, lekarski, pomieszczenie socjalne, kotłownia i magazyn gospodarczy.
W projekcie zastosowano rozwiązania nowatorskie mające wpływ na energooszczędność i ergonomię. Budynek wyposażony jest w instalacje c.o., solarną służąca do podgrzewania wody użytkowej, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną, gazową.
pow. działki – 3096 m2,
pow. zabudowy – 856,64 m2,
- budynek przedszkola – 712,26m2,
- taras – 144,38m2
pow. użytkowa – 755,89n2
kubatura netto – 2306,70m3
Przed przedszkolem znajduje się gminny parking.

Realizacja obiektu była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. Zrealizowany został w okresie od lipca 2009r. do 30 sierpnia 2010r. Pierwszy nabór do przedszkola był już we wrześniu 2009r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_178_1302.jpg photo_178_1303.jpg photo_178_1304.jpg photo_178_1388.jpg