Przebudowa placu przy ul. Kużaja 17-19 w Radzionkowie

photo_174_1290.jpg photo_174_1290.jpg

Główny celem, dla którego powstała inwestycja pn. ,,Plac przy ul. Kużaja 17-19” jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej w Gminie Radzionków oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, poprzez:
1. promocję miejsca sprzyjającego wzmacnianiu kontaktów społecznych, dzięki istnieniu placu, na którym organizowane będą, okolicznościowe spotkania integracyjne,
2. podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wyrównanie dostępu do usług społecznych oraz wzrost aktywności społecznej osób korzystających z ciekawszej, bogatszej oferty kulturalnej przygotowanej przez Gminę Radzionków,
3. promocja rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczna, placu, który stanowi fragment Województwa Śląskiego poprzez powstanie nowoczesnego obiektu o stabilnej nawierzchni, przystosowanego do osób niepełnosprawnych, stosownie oświetlonego i poddanego monitoringowi wizyjnemu,
4. poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju dzięki neutralnemu wpływowi inwestycji na środowisko naturalne,
5. akceptacja i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania przestrzeni a przez to umożliwienie alternatywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieciom I młodzieży w drodze aktywnej zabawy,
6. promocja podmiotów/projektantów tworzących wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne.
Wśród celów podstawowych promocji związanych z inwestycja, występują również cele przestrzenne, do których zaliczamy pełne zagospodarowanie obiektu, poprawa wizerunku Miasta - patrz jego dzielnicy w reprezentacyjnej części. Ostatnim celem, z którym związane jest powstanie inwestycji to cel ekonomiczny, który przyczynił się do zwiększenie liczby osób przyjeżdżających do Radzionkowa w celu korzystania z oferty kulturalnej, zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, edukacyjnej I Intelektualnej Miasta, poprawa funkcjonalności obiektu, zwiększenie trwałości, dostępności, efektywności i wydajności zmodernizowanej infrastruktury, wzbogacenie różnorodności kulturowej miasta i regionu wynikającej z jego historii, a co za tym idzie, stworzenie optymalnych warunków dla dalszego rozwoju Miasta.
Reasumując: w wyniku przebudowy budowy ,,Placu przy ul. Kużaja 17-19” powstał nowoczesny obiekt, który zapewnił optymalne zagospodarowanie przestrzenni zlokalizowanego w centrum dzielnicy, poprawił jego estetykę, umożliwił organizowania w przyszłości w tym miejscu ,,małych” spektakli teatralnych, koncertów, okolicznościowych jarmarków, letnich projekcji filmowych.

OPIS REALIZACJI:
Plac przy ul. Kużaja w Radzionkowie to sześcioboczny plac miejski o łącznej powierzchni 5010,93 m2. To stary szkolny plac zmieniony w nowoczesna, funkcjonalna, przyjazna przestrzeń miejska. Od chwili powstania jest jedna z najlepszych miejskich przestrzeni w Radzionkowie. Miejscem lubianym przez mieszkańców. Jego wykonanie przyniosło modernizację oraz podniesienie standardu istniejącego w centrum miasta Radzionkowa skweru (patrz: placu, który stanowi główny punkt w Mieście. Punk reprezentacyjny ,,DZIELNICY” Radzionkowa.
Przed realizacja inwestycji przedmiotowy teren stanowił plac o niezbyt estetycznym wyglądzie, ogólnie zaniedbany, położony w centrum, W latach 60 - 90 jego płyta stanowiła boisko szkolne. Z chwila likwidacji szkoły podstawowej jego arena uzupełniona została o nawierzchnię betonowa. Otoczenie architektoniczne charakterystyczne było ze względu na nasadzona zieleń wysoka (topole). W jego centralnym punkcie samowolnie tworzyły się miejsce parkingowe, ze względu na prowadzona działalność usługowa w budynkach do niego przylegających.
Celem inwestycji, objętej przedmiotowym wnioskiem, było nadanie nowych walorów przestrzeni placu, poprzez wyeksponowanie i podniesienie standardów technicznych nowych elementów, eliminację elementów zbędnych (np. ogrodzenia, zieleni niskiej i wysokiej uniemożliwiającej jego użytkowanie jako miejsca relaksu), zmianę elementów kolizyjnych (np. parkingu rozbijającego przestrzeń placu) oraz wprowadzenie elementów nowych, np. barwnej posadzki placu, fontanny, siedzisk. Wykonanie skweru jest jedna z metod rewitalizacji terenu objętego Programem Rewitalizacji Gminy Radzionków. Uzyskana uporządkowana przestrzennie powierzchnia placu funkcjonuje jako: miejsce wypoczynku mieszkańców w otoczeniu zieleni, organizacji ,,małych\" imprez integracyjnych, pikników.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa nawierzchni płyty placu wraz z ciągami pieszymi i wydzielonym miejscem parkingowym. Przestrzeń placu została uzupełniona o fontannę, a także Inne elementy małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, zieleń, oświetlenie oraz dodatkowo miejsce zabaw dla najmłodszych. Bardzo ciekawym elementem placu są nietypowe ławki w formie oryginalnych \'kamiennych sześcianów\' wykończone czarnymi płytami granitowymi, na których wygrawerowane są opisy informujące o ważnych wydarzeniach z dziejów Radzionkowa. Towarzysza im ławki z kształtowników ze stali nierdzewnej. Jest to nawiązanie do biblioteki miejskiej, która znajduje się pobliskim budynku.
W południowej części placu na jego osi zlokalizowano fontannę. Jej idea polega na płynnym przejściu nawierzchni placu w formę fontanny i została osiągnięta poprzez pofalowanie fragmentu trzech pasów placu i „wyciągniecie” ich w górę. W ten sposób ukształtowano trzy wygięte ściany fontanny, po których z jednej strony spływa woda, zatrzymując się na wystających stalowych elementach z drugiej oblewane są strugami wodnymi z dziewięciu dysz. Konstrukcję nośna fontanny stanowią ściany żelbetowe. Surowa bryła fontanny ma korespondować z nowoczesna bryła pobliskiego kościoła. W okresie od wiosny do jesieni fontanna swoja atrakcyjnością przyciąga nie tylko osoby dorosłe ale i również dzieci, które korzystają z uroków jakie daje każdorazowy \'wybuch\' wody. Inwestor przewidując to spowodował, że woda wykazuje cechy proekologiczne i pochodzi ze stacji uzdatniania wody.

Całość została wykończona zielenią niską i wysoką, która okala plac zewnętrznie wraz z oświetleniem parkowym, które uzupełnione zostało reflektorami wpuszczonymi w posadzkę iluminujące ścianę frontową istniejących od ponad 100 lat budynki oraz oświetlenie posadzkowe, które wieczorem dzieli plac na małe kwadraty.
Dopełnieniem placu jest parking i droga dojazdowa, które maja poprawić komunikację i wygodę mieszkańcom dojeżdżającym do Zakładu Gospodarki Komunalnej lub innych miejskich jednostek znajdujących się w budynkach - w tym dla osób niepełnosprawnych.
Aby uzyskać opisany efekt niezbędne było wykonania takich prac jak: prace ziemne w zakresie ukształtowania terenu (spadki), wytyczenia nowych ciągów pieszych-system dojść i alejek, wymiana nawierzchni, zamontowanie nowych urządzeń rekreacyjno-zabawowych, zagospodarowanie terenu zielenią wysoka i niską, wykonanie fontanny oraz wykonanie oświetlenia placu.
Inwestycja zarówno w fazie realizacji jak i fazie eksploatacji ma neutralny wpływ na środowisko. Inwestycja nie znajduje się na obszarze ,,NATURA 2000\".

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_174_1290.jpg photo_174_1291.jpg photo_174_1292.jpg photo_174_1384.jpg