Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach - Park

photo_167_1269.jpg photo_167_1269.jpg

Teren będący przedmiotem opracowania położony jest przy osiedlu Północ w Czechowicach – Dziedzicach przy ulicach: Polnej, Baczyńskiego i Morcinka. Przed usytuowaniem na nim parku teren był dzikim pastwiskiem, był znacznie pofałdowany, posiadał kształt nieregularnego wieloboku o spadku 2% w kierunku północno zachodnim. Na terenie tym istniały usypiska ziemne jako pozostałość po składowaniu ziemi z terenu osiedla, ukształtowana górka saneczkowa i trawiaste boisko sportowo rekreacyjne. Teren posiadał liczne uzbrojenia podziemne.
Stosownie do wymogów zaprojektowano układ przestrzenny obejmujący:
główne aleje i ścieżki parkowe, plac główny, plac zabaw dla dzieci, skate park ze ścianą do graffiti, górkę saneczkową /widokową/, boisko do koszykówki, boisko uniwersalne do siatkówki, siłownię plenerową, zieleń wysoką i niską, trawniki, małą architekturę jak śmietniki, ścianę oddzielającą place, ławki itp.,
oświetlenie alejek parkowych, górki saneczkowej i placu głównego dodatkowo instalację nawadniającą trawniki. Całość zagospodarowanego terenu to 24 697,00 m2.
Głównymi elementami układu przestrzennego parku jest centralnie położony eliptyczny plac - forum osiedlowe z górką widokową (saneczkową), od którego promieniście rozchodzą się główne aleje spacerowe. Aleja biegnąca w kierunku północ – południe dzieli projektowaną przestrzeń na dwie części wschodnią geometryczną i zachodnią naturalistyczną. W północno zachodniej części parku zaprojektowano skate park z urządzeniami do jazdy na deskorolkach oddzielony betonowym murem wys. 2 m – ścianą do graffiti. Pomiędzy centralnym placem a południowo wschodnią granicą opracowania rozpościera się polana rekreacyjna, która może być wykorzystywana jako miejsce organizacji imprez plenerowych. W bezpośrednim sąsiedztwie polany, zaprojektowano plac zabaw dla dzieci. W północno – wschodniej części parku, na północ od projektowanej alei stanowiącej dojście od ul. Szkolnej do parku w miejscu istniejącego ,,dzikiego boiska” trawiastego zaprojektowano nowe boisko trawiaste oraz boiska do siatkówki i koszykówki. Ważny element układu komunikacyjnego stanowi kręta aleja spacerowa biegnąca z północnego wschodu na południowy zachód aż do skrzyżowania ul. polnej i Baczyńskiego gdzie zaprojektowano jedno z głównych wejść do parku, kolejne zlokalizowano od ul. Szkolnej w północno – wschodniej części, od południowego wschodu od ul. Baczyńskiego. W południowo zachodniej części terenu opracowania wzdłuż krętej alejki zlokalizowano siłownię plenerową oraz placyk wypoczynkowy. Dopełnieniem układu komunikacji jest eliptyczna ścieżka spacerowa – obwodnica – pozwalająca obejść cały park wokoło.
Trzon kompozycji zieleni stanowią regularne nasadzenia klonów pospolitych o kulistych koronach. W części zachodniej roślinność została zaprojektowana jako swobodne krajobrazowe grupy drzew zestawione w taki sposób by stanowiły atrakcyjne kompozycje o różnych porach roku. Roślinność we wschodniej części parku zaprojektowana została w oparciu o układ geometryczny. W centralnej części zaprojektowano regularne łukowate nasadzenia z głogów. W otoczeniu skate parku oraz górki saneczkowej zaprojektowano jednogatunkowe rabaty bylinowe z traw ozdobnych natomiast teren sportowy od strony północnej zamknięty został grupami krzewów oraz drzewami.
Zagospodarowanie ,,dzikiego terenu” znajdującego się w sercu osiedla Północ przyniosło wiele korzyści – okolicznym mieszkańcom, możliwość spędzania atrakcyjnie wolnego czasu z dziećmi i nie tylko.
Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia walorów sportowo – rekreacyjnych dzielnicy stając się atrakcyjnym miejscem dla okolicznej społeczności.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_167_1269.jpg photo_167_1270.jpg photo_167_1271.jpg photo_167_1377.jpg