Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie

Projekt pn.” Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie” jest odpowiedzią na niedostateczną jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie. Koniecznym stało się zapewnienie odpowiednich warunków do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Realizacja projektu ma na celu nie tylko poprawę dostępu do nowoczesnej bazy sportowej lecz również podniesienie poziomu oraz atrakcyjności zajęć sportowo – edukacyjnych co stwarza możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Mikołowa i okolic.
Zrealizowane przedsięwzięcie obejmowało budowę Hali Sportowej z przebudową istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. Dzięki kompleksowej adaptacji budynku sąsiadującej szkoły, obejmującej m. in. budowę windy i dostosowanie toalet, z obiektu mogą również korzystać osoby niepełnosprawne. Obiekt jest nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony i spełnia wszystkie wymogi przewidziane dla obiektów użyteczności publicznej. W skład obiektu wchodzą hala sportowa, sala gimnastyczna oraz sala lustrzana do zajęć z gimnastyki korekcyjnej z zapleczem 7 szatni, w tym dla niepełnosprawnych, spełniających wszelkie standardy bezpieczeństwa. Hala Sportowa jest budynkiem dwukondygnacyjnym wraz z podpiwniczeniem na potrzeby techniczne, o powierzchni użytkowej 2 795,86 m2 i kubaturze 21 683,97 m3. Ponadto jest pełnowymiarowa (wymiar parkietu 44m x 25m) z widownią stałą na 300 miejsc oraz wysuwaną 4 rzędową trybuną na 287 miejsc siedzących dostępnych z poziomu płyty boiska. Na hali sportowej zamontowano dwie kurtyny grodzące, umożliwiające podział na 3 boiska treningowe przystosowane do gry w siatkówkę i koszykówkę. Hala wyposażona jest w nowoczesną tablicę wyników oraz telebim. W części parterowej znajduje się wejście główne, hall, portiernia, klatka schodowa, szatnia oraz pomieszczenia sanitarne, w tym dla osób niepełnosprawnych. Z hallu prowadzi wejście na Halę Sportową, do pomieszczeń dla nauczycieli, trenerów i sędziów oraz do zaplecza. Tam zaprojektowano 4 sekcje mieszczące szatnie, umywalnie dla ok. 22 zawodników. W strefie pod widownią znajdują się pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy i punkt medyczny. Na poziomie piętra zaprojektowano drugi hall rekreacyjny z bufetem-kioskiem. Realizacja projektu wpisuje się w politykę wyrównywania szans i niwelowania barier dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne i ewakuacyjne posiadają pochylnie nieosłonięte. W poziomie parteru wprowadzono szatnię i umywalnie z w.c. dla zawodników niepełnosprawnych oraz ogólnodostępne pomieszczenie sanitarne dla widzów niepełnosprawnych. Z hallu wejściowego jest bezpośrednie wejście na płytę hali sportowej, co pozwala korzystać osobom niepełnosprawnym z widowni w poziomie hali.
Budynek hali sportowej jest obiektem nowoczesnym, wygodnym, funkcjonalnym i bezpiecznym. Obiekt znacząco wpłynął na estetykę i modernizację przestrzeni publicznej miasta. Realizacji inwestycji towarzyszyła przebudowa układu drogowego centrum miasta oraz towarzyszącej infrastruktury, w tym parkingu i zieleni miejskiej. Hala Sportowa została połączona z wcześniej istniejącą salą gimnastyczną szkoły, tworząc obecnie jednolity obiekt.
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi jest największą placówką edukacyjną na poziomie podstawowym w Gminie Mikołów, zapewniając tym samym stałe wykorzystywanie obiektu przez dzieci i młodzież w godzinach zajęć szkolnych. Ponadto z obiektu mogą korzystać uczniowie sąsiedniego, największego w gminie gimnazjum. Obiekt jest bardzo dobrze skomunikowany. Lokalizacja w centrum miasta, umożliwia korzystanie z obiektu pozostałym grupom mieszkańców i uczniów innych szkół.
Hala Sportowa jest odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby społeczno - rewitalizacyjne Mikołowa. Znacznej poprawie uległa jakość prowadzonych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów. Ponadto mieszkańcy mają możliwość uprawiania sportu w odpowiednich warunkach i na wysokim poziomie, je również brać udział w wydarzeniach sportowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Hala jest również obiektem, gdzie organizowane są różnego rodzaju imprezy widowiskowe, nie tylko o charakterze sportowym.
Rozwój bazy sportowej miasta, wpisuje się również w profilaktykę przeciwdziałania patologiom społecznym, na które najbardziej narażeni są dzieci i młodzież.
Pod względem architektonicznym, nowy obiekt przysłużył się uporządkowaniu ładu przestrzennego miasta. Hala Sportowa powstała na obszarze, który od wielu lat poddawany jest gruntowej rewitalizacji. W poprzednich etapach, w sąsiedztwie Hali powstała kryta pływalnia wraz z przebudowanym układem drogowym na terenie poprzemysłowym. W kolejnym etapie powstała Hala Sportowa, parking, przebudowany został również układ drogowy. Ponadto w sąsiadującym Parku Planty powstało w tym roku nowoczesne boisko – lodowisko na terenie Kąpieliska Miejskiego. Sąsiadujący z obiektem Park Planty jest również poddawany stałej rewitalizacji, z czego jednym z ważniejszych elementów jest oddany do użytku w bieżącym roku Domek Parkowy, pełniący funkcje społeczne, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne. Wymienione obiekty, które wraz z Halą sportową stworzyły kompleks sportowo-rekreacyjny w Mikołowie, są dowodem na przemyślane zarządzanie przestrzenią miasta.
Projekt wpływa na poprawę sprawności fizycznej i stanu zdrowia mieszkańców. Promuje zdrowy tryb życia. Hala Sportowa będąca jedynym tego typu obiektem w gminie, stanowi jej sportową wizytówkę. Zastosowane rozwiązania architektoniczne otworzyły przestrzeń i możliwość korzystania z Hali osobom niepełnosprawnym. Mikołów inwestując w projekty sportowe stwarza warunki dla rozwoju mieszkańców miasta jak również kształtuje przyjazną i funkcjonalną przestrzeń publiczną.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 500 000,00 zł, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2 183 461,00 zł, pozostała część środków tj. 10 355 712,13 zł pochodzi z budżetu Gminy Mikołów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_164_1261.jpg photo_164_1262.jpg photo_164_1374.jpg photo_164_1260.jpg