Powiatowe Centrum Administracji i Kultury w Bieruniu

photo_163_1257.jpg photo_163_1257.jpg

Powiatowego Centrum Administracji i Kultury w Bieruniu jest budynkiem wolnostojącym wraz z infrastrukturą techniczną, komunikacyjną, małą architekturą i zielenią zlokalizowaną na działkach o łącznej powierzchni 1.0498 ha położonych w centralnej części miasta Bieruń, przy zjeździe z drogi krajowej nr 44 na drogę wojewódzką nr 931 w dzielnicy Ściernie.
Budynek jest dwukondygnacyjny, średniowysoki, częściowo podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem (z możliwością adaptacji w razie potrzeb). Składa się z dwóch rozsuniętych i przesuniętych względem siebie brył, które łączy ze sobą reprezentacyjny hol. Główne wejście do budynku znajduje się w południowej części budynku i prowadzi do holu, który stanowi główny szkielet komunikacyjny ze schodami na piętro. Hol zakończony jest od północy salą konferencyjną/wystawową przekrytą płaskim dachem. Budynek przykryty jest dachem jednospadowym o kącie nachylenia 20°.
Zestawienie powierzchni i wysokości:
- powierzchnia zabudowy – 1.166,0 m2
- powierzchnia użytkowa – 2.348,6 m2
- kubatura – 13.955,3 m3
- powierzchnia placów i chodników - 1.678,5 m2
- powierzchnia parkingów - 1.312,0 m2
- powierzchnia dróg - 2.368,0 m2
- powierzchnia zieleni – 3.966,2 m2
- wysokość budynku – 14,58 m
Gmach jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Zaprojektowany został jako obiekt bez barier architektonicznych. Wejście główne prowadzi do jego wnętrza z poziomu terenu, bez stopni. Wszystkie kondygnacje są skomunikowane windą. Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych zlokalizowani na parterze i piętrze. Parking wyposażono w strefy parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Wykorzystanie do budowy nowoczesnych materiałów oraz staranne wykonanie prac wykończeniowych związanych z obiektem przyczyniło się do poprawy lokalnego krajobrazu antropogenicznego. Inwestycja nie wywarła znaczącego wpływu na otaczające środowisko: ludzi, faunę, florę, glebę, wody powietrze oraz oddziaływania akustyczne. Brak kolizji z istniejącym drzewostanem, jego konserwacja i uzupełnienie nową zielenią stworzyło nową jakość estetyczną wokół budynku i najbliższej okolicy.
Gmach Powiatowego Centrum Administracji i Kultury w Bieruniu jest budynkiem użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby samorządu powiatowego i kultury. Budynek wraz z placem i elementami zagospodarowania terenu przeznaczony jest na działalność administracyjną i z zakresu wspierania kultury.
Inwestycja rozwiązała dwa palące problemy powiatu bieruńsko-lędzińskiego: brak siedziby administracyjnej i częściowo brak powiatowego obiektu infrastruktury kulturalnej. W okresie poprzedzającym jej realizację powiat nie posiadał własnej siedziby i mieścił się w trzech odległych terytorialnie budynkach w Bieruniu i Lędzinach. Budowa nowej siedziby władz powiatowych i lokalizacja wydziałów starostwa i instytucji powiatowych w jednym miejscu odpowiada współczesnym warunkom pracy i obsługi mieszkańców. Powstała w ramach inwestycji najnowocześniejsza w powiecie sala konferencyjno-sesyjna z zapleczem, wyposażona w wysokiej jakości urządzenia audio-wizualne jest wykorzystywana w bieżącej działalności jednostki samorządowej oraz przez podmioty zewnętrzne. Dogodne położenie komunikacyjne w centrum powiatu oraz bezpośrednia bliskości drogi krajowej DK 44, drogi wojewódzkiej DW 931 i planowanej drogi ekspresowa S-1 wydatnie wpłynęły na skrócenie dystansu do starostwa z najodleglejszych krańców powiatu.
Budowa Centrum pozwala również realizować szereg zadań w obszarze krzewienia i promocji kultury, szczególnie w zakresie ekspozycyjno-wystawienniczym. W okresie poprzedzającym budowę gmachu realizacja zadań w ww. zakresie była mocno utrudniona. Obecnie, powstała infrastruktura wystawiennicza jest intensywnie wykorzystywana do realizacji ekspozycji własnych i przygotowywanych we współpracy ze stowarzyszeniami i środowiskami artystycznymi regionu w cyklach miesięcznych i dwumiesięcznych.

Jedynym źródłem ciepła i chłodu w Powiatowym Centrum Administracji i Kultury jest pompa ciepła typu woda-glikol. Dolnym źródłem ciepła jest kolektor gruntowy, pionowy. Zastosowano trzy obiegi czynnika grzewczo-chłodzącego rozprowadzanego do elementów grzewczych lub grzewczo-chłodzących z rozdzielacza zlokalizowanego na poziomie piwnicy w pomieszczeniu kotłowni: obieg zasilania grzejników, obieg zasilania nagrzewnic/chłodnic w centralach wentylacyjnych, obieg zasilania klimakonwektorów. W tym zakresie realizacja wpisuje się w nowatorską tendencję wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nie obciąża środowiska naturalnego. Już na przestrzeni krótkiego okresu eksploatacji zastosowane rozwiązanie pozwoliło na wydatne ograniczenie kosztów eksploatacji budynku w zakresie ogrzewania i klimatyzacji. Inwestycja znalazła również uznanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony \\środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który zadanie dofinansował.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_163_1257.jpg photo_163_1258.jpg photo_163_1259.jpg photo_163_1373.jpg