Zagospodarowanie Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem

photo_160_1248.jpg photo_160_1248.jpg

Celem projektu było zainicjowanie zrównoważonego rozwoju miasta poprzez rewitalizację zdegradowanej zabytkowej przestrzeni publicznej w centrum Kłobucka. Kompleksowa przebudowa rynku wraz z przyległymi drogami i ciągami pieszymi w zabytkowym układzie urbanistycznym pozwoliła na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz nadała temu obszarowi nową jakość funkcjonalną.
Zakres projektu obejmował przebudowę nawierzchni placu, dróg i ciągów pieszych wraz z zielenią oraz budowę oświetlenia, szaletu miejskiego, pawilonu informacji miejskiej, zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi, obiektów małej architektury, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Podstawą przyjętej koncepcji architektonicznej zagospodarowania Rynku w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem była chęć stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej odpowiadającej obecnym i przyszłym potrzebom mieszkańców i turystów.
Cały plac został podzielony na dwie strefy, które, pomimo że stanowią jedną płytę rynku mają odmienny charakter i przeznaczenie.
Strefa północna to nowy plac publiczny wykonany w kształcie kwadratu z płyt granitowych podzielonych modułowo pasami z kostki granitowej na mniejsze kwadraty. Plac przeznaczony jest na organizację imprez masowych. Na czas ich trwania, na modułach w narożniku północno zachodnim, będących najniższą częścią placu, instalowana jest scena. Wznosząca się w kierunku wschodnim powierzchnia ułatwia oglądanie występów. Zapleczem sceny jest przeszklony pawilon. Wewnątrz pawilonu umieszczono zestaw rozdzielczo-pomiarowy dla zasilania w energię elektryczną sceny, oświetlenia wiat przystankowych, placu i obiektów małej architektury. Pawilon tworzy jedną całość przestrzenną z wiatą przystankową i murem oporowym. Na murze oporowym od strony płyty rynku zawieszone są misy kamienne z przelewająca się wodą, stanowiące rodzaj fontanny. Druga wiata usytuowana została po przeciwnej stronie jezdni wraz z ławką kamienną z siedziskiem drewnianym.
Strefa południowa, przy zabytkowym kościele p.w. św. Marcina, to plac o charakterze wypoczynkowym z nawierzchnią z kostki granitowej i zielenią wysoką, zorganizowaną w jednorodnych modułach wielkości takiej samej jak moduły z płyt na placu w strefie północnej. Każdy moduł składa się z drzewa, dwóch ławek, kosza i oświetlenia wbudowanego w nawierzchnię. Strefę południową wyposażono także w inne elementy małej architektury tj. stojaki na rowery, gazony z kwiatami. Wyeksponowano również miejsce, w którym znajduje się historyczna studnia, poprzez podniesienie kręgu studziennego nad teren, podświetlenie jej od wewnątrz i przykrycie hartowaną szybą. Studnia jest wkomponowana w elipsę z kostki granitowej. Obok studni zlokalizowany jest zdrój uliczny i krata wpustu deszczowego. W strefie tej zostały wyeliminowane krawężniki, zastosowano jedynie słupki granitowe i słupy latarń.
Plac i przyległe drogi oświetlono nowymi latarniami. Jezdnie i chodniki wokół placu wykonano z kostki granitowej, jedynie w północnej części oraz przy dojściu do szaletu z kostki betonowej. Zmiana organizacji ruchu umożliwia parkowanie prostopadle do płyty rynku oraz przy murze kościelnym.
W miejscu starego szaletu tj. u podnóża wzgórza kościelnego przy ul. 3 Maja wybudowano nowy. Ze względu na niezwykle istotny wygląd kościoła od wjazdu i dojścia od strony południowej, obiekt wybudowano całkowicie zagłębiony w gruncie i pokryto zielenią niskopienną.
W wyniku realizacji projektu została przebudowana infrastruktura publiczna na powierzchni 13 950 m2
Rewitalizacja Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem pozwoliła na poprawę estetyki przestrzeni publicznej oraz efektywne wykorzystanie jej dla celów społecznych, kulturalnych i turystycznych. Nastąpił wzrost komfortu życia mieszkańców poprzez stworzenie warunków do wypoczynku i spotkań, jak również do organizowania dużych imprez.

Projekt został zrealizowany w latach 2009 - 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w zakresie Priorytetu VI „Zrównoważony rozwój miast,”, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_160_1248.jpg photo_160_1249.jpg photo_160_1250.jpg photo_160_1369.jpg