Zagospodarowanie Góry Zamkowej i podzamcza w Cieszynie

photo_159_1341.jpg photo_159_1341.jpg

Zagospodarowanie Góry Zamkowej i podzamcza w Cieszynie jako zadanie inwestycyjne było częścią projektu o nazwie \"REVITALPARK 2010\", który został zrealizowany wspólnie z miastem Czeski Cieszyn. Realizacja projektu była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.

Celem Projektu była rewitalizacja 2 miejskich parków po stronie RCz i RP poprzez nadanie im atrakcyjnego wyglądu i zachowania ich romantycznego charakteru jako miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz turystów odwiedzających Cieszyn, a nadto jako miejsca spotkań i integracji. Działania rewaloryzacyjne polegały na tzw. integracji, czyli scaleniu kompozycyjnym różnych części parku i
występujących na jego terenie elementów architektury a na podzamczu, większość prac remontowych miało charakter rekonstrukcji – czyli odtworzenia dziewiętnastowiecznego wyglądu tego miejsca W ramach tej inwestycji przeprowadzono kompleksową rewaloryzację terenu Góry Zamkowej, zarówno w części podzamcza, jak i parku. W ramach projektu wykonano:
– remont nawierzchni podjazdu podzamcza i alejek parkowych,
- przebudowę placu położonego za budynkiem zamku (Szkoły Muzycznej) wraz z budowa niewielkiej fontanny, remont i nadbudowę części reliktów dawnej zabudowy zamkowej (część dawnej bramy zamku górnego, mur zamkowy w rejonie wieży ostatecznej obrony),
- wykonanie nowego oświetlenia terenu i iluminacji budynku zamku wraz z nowa_ siecią zasilania elektrycznego,
- wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej teren położony w rejonie rotundy oraz alejki parkowe i podjazd podzamcza,
– wykonanie instalacji wodociągowej zasilającej fontannę oraz punkt czerpalny wody w górnej części parku, a także instalację nawadniania zieleńców podzamcza,
- zagospodarowanie elementami malej architektury, takimi jak, ławki parkowe, kosze na śmieci, donice kwiatowe, barierki, słupki, itp.
- system informacji turystycznej,
- zagospodarowanie zieleni.
Ponieważ teren całej Góry Zamkowej stanowi obszar zabytkowy, wszystkie prace wykonywane były pod nadzorem archeologa i Urzędu Ochrony Zabytków. Po stronie polskiej w ramach projektu „REVITALPARK 2010\" wykonano również: remont nawierzchni chodników i budowę oświetlenia ul. Zamkowej na dojściu do Mostu Przyjaźni oraz przeprowadzono pielęgnację drzewostanu stoków Góry Zamkowej, a po stronie czeskiej:
budowę na nabrzeżu Olzy pawilonu „Avion\" oraz zagospodarowanie parku „Masarykovy 5ady”.
Elementem łączącym funkcjonalnie i architektonicznie tereny objęte projektem po obu stronach rzeki jest Most Przyjaźni, który również został poddany remontowi, dzięki czemu zyskał, między innymi, nowe oświetlenie oraz iluminację, a także nawierzchnię chodników. Na całym obszarze wykonano i wdrożono systemu identyfikacji wizualnej w postaci tablic i tabliczek informacyjnych.

Projekt realizowany był na przestrzeni lat 2008 -2010. Ze szczegółowym opisem wykonanych prac.
harmonogramem realizacji, galeria fotograficzna z podziałem przed i po realizacji można zapoznać się na
stronie internetowej Miasta Cieszyna www.cieszyn.pl zakładka projekty unijne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_159_1341.jpg photo_159_1246.jpg photo_159_1368.jpg photo_159_1245.jpg