Ożywić Przeszłość - przebudowa i rozbudowa budynku byłej biblioteki na muzeum miasta Jaworzna

photo_153_1227.jpg photo_153_1227.jpg

„Ożywić przeszłość - przebudowa i rozbudowa budynku byłej biblioteki na muzeum miasta Jaworzna”
Jednym z elementów rewitalizacji śródmiejskiej przestrzeni czyli przywrócenia utraconych funkcji społecznych, kulturalnych i gospodarczych zdegradowanemu obszarowi dawnego Rynku Miejskiego w Jaworznie, była przebudowa i rozbudowa budynku byłej biblioteki na Muzeum Miasta Jaworzna.
Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu gminy w okresie od kwietnia 2008 r. do listopada 2010 r.
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 2
Gmina Jaworzno, od 2008 roku realizuje projekt Rynek Od. Nowa, mając na celu poprawę funkcjonalności i walorów estetycznych Rynku.
Główne cele rewitalizacji:

 • poprawa funkcjonalności i walorów estetycznych historycznej zabudowy śródmieścia.
 • stworzenie przestrzeni która pozwoli na dalsze jej kształtowanie
 • wzrost dostępności i poprawa warunków korzystania z dóbr kultury na terenie Miasta Jaworzna.
 • zwiększenie atrakcyjności kulturowej Jaworzna na tle regionu i zwiększenie możliwości korzystania z dziedzictwa kulturowego przez jak najszerszą grupę mieszkańców Jaworzna i regionu.
 • przywrócenie miejsca na kulturowej mapie województwa unikatowemu w skali kraju, a jedynemu na Śląsku trójkątnemu rynkowi – symbolowi przenikania się kultury śląskiej i galicyjskiej w Jaworznie,
 • rozwój oferty instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, Biblioteki i Muzeum (np. możliwość działań w plenerze, zabaw i happeningów), dzięki ułatwionemu, komfortowemu dostępowi do obiektów i utworzeniu placu wolnego od ruchu samochodów.
 • unowocześnienie infrastruktury

Zrealizowana przebudowa budynku na potrzeby muzeum umożliwiła rozpoczęcie działalności tej instytucji kultury w zupełnie nowych warunkach, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.
Obecnie, kubatura obiektu to przede wszystkim ogólnie dostępna przestrzeń, w której realizowane są wystawy o charakterze stałym oraz prezentacje i ekspozycje czasowe. Ich uzupełnieniem są realizowane spotkania i wykłady oraz projekcje filmowe i multimedialne. Dopełnieniem kubatury obiektu są pomieszczenia magazynowe i pracownie. Ważnym elementem wpisującym się w działalność muzeum jest kawiarnia, której działalność wpisuje się organizowanie cotygodniowych koncertów i spotkań z muzyką współczesną. Oddany do użytku obiekt umożliwił budowę wystawy stałej (obszar I piętra) oraz organizację wystaw czasowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
photo_153_1227.jpg photo_153_1228.jpg photo_153_1229.jpg photo_153_1361.jpg