Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej - Gminnej Centrum Integracji Wsi

photo_151_1221.jpg photo_151_1221.jpg

Projekt pn.
Gminne Centrum Integracji Wsi to dawna strażnica. Ostatni raz była remontowana w latach sześćdziesiątych, więc jej stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. Starania władz gminy dotyczące zdobycia funduszy na modernizację budynku zakończyły się sukcesem. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn. „Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej – Gminne Centrum Integracji Wsi” współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Priorytet IV: Kultura, Działanie 4.1 infrastruktura kultury.
Dzięki funduszom unijnym kompleksowa przebudowa budynku była możliwa.
Głównym miejscem Gminnego Centrum Integracji Wsi jest sala widowiskowa. Gruntowny remont wraz z rozbudowa doprowadził ja do bardzo atrakcyjnego stanu. Sala zyskała nowoczesny wystrój, a scena profesjonalne wyposażenie. Dzięki temu można organizować imprezy i spotkania o bardzo różnym charakterze i zasięgu. Począwszy od integracyjnych biesiad, koncertów świątecznych czy występów dzieci organizowanych przez mieszkańców skończywszy na koncertach, konferencjach czy seminariach. Dzięki profesjonalnie wyposażonemu zapleczu kuchennemu miejscowe gospodynie mogą przygotowywać poczęstunek na bardzo wysokim poziomie. Od początku chodziło o miejsce, w którym Pruchnianie i mieszkańcy całej Gminy Strumień czuliby się dobrze spędzając czas na wspólnej zabawie.
Oprócz sali widowiskowej w Gminnym Centrum Integracji Wsi funkcjonuje świetlica środowiskowa, filia Biblioteki Miejskiej w Strumieniu, Izba Regionalna im. Emilii Michalskiej. Realizacja projektu pomogła w zagospodarowaniu czasu wolnego młodego pokolenia, przyczyniając się tym samym do ich ochrony przed chuligaństwem, uzależnieniami oraz nadmierną alienacja. Pozwoli to wychować w przyszłości aktywnych i zdolnych do adaptacji w zmieniających się warunkach gospodarczych mieszkańców, co przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.
Przyczynił się on do zwiększenia oferty kulturalnej Gminy, w tym działalności edukacyjnej, kulturalnej i organizacyjnej biblioteki, świetlicy środowiskowej i OSP, co pozwoliło na trwałą integrację wokół tożsamości regionalnej mieszkańców. Pielęgnowanie istniejącego dziedzictwa  kulturowego, tradycji, historii, osiągnięć kulturalnych, lokalnych obyczajów pozwoliło na wzmacnianie poczucia identyfikacji ludzi z miejscem, w którym żyją. Powstały w ramach projektu wielofunkcyjny ośrodek społeczno- kulturalnego przygotowany jest do skutecznego organizowania i integrowania życia oraz wspierania inicjatyw o znaczeniu regionalnym. Opisana wyżej inwestycja spowodowała wzrost ilości ofert kulturalnych Gminy, jak również znajdzie swoje odzwierciedlenie w aspekcie ekonomiczno-finansowym. Obecnie obiekt przyczynia się do utrzymania i rozwoju bazy kulturalnej oraz wpływa na zwiększenie atrakcyjności Gminy, poprzez wzrost dostępności i jakości oferowanych usług.
Celem generalnym projektu był wzrost znaczenia działań w obszarze kultury jako czynnika determinującego rozwój społeczno- gospodarczy obszaru gminy Strumień. Cel generalny realizowany jest poprzez cele szczegółowe tj.:
-aktywizacja lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży, do uczestnictwa w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym,
-promocja działalności kulturalnej na terenie Gminy Strumień, jako aktywnych i integrujących młodzież i dzieci form spędzania wolnego czasu,
-rozwijanie potencjału lokalnych grup twórczych działających na terenie Gminy Strumień,
–poszerzanie zasięgu oddziaływania oferty kulturalnej do obszaru całego Ślaska Cieszyńskiego.
Poza kulturalnym wykorzystaniem obiektu, Gminne Centrum Integracji Wsi jest miejscem do prowadzenia bezpłatnych szkoleń dla rolników, przedsiębiorców, kobiet i osób bezrobotnych. Szkolenia te umożliwią im podniesienie kwalifikacji zawodowych i ochronią przed marginalizacja społeczną. Poza szkoleniami odbywają się tam spotkania organizacji pozarządowych, stowarzyszeń działających na terenie całej Gminy. Celem technicznym projektu było przede wszystkim stworzenie dogodnych warunków infrastrukturalnych do prowadzenia działalności społeczno- kulturalnej wśród mieszkańców Gminy Strumień. Tak określony cel jest zbieżny z celem głównym ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013\" , tj.: „stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności”. W ramach Priorytetu IV.
Kultura, określono cel szczegółowy Programu: Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego.
Przed realizacja obiekt składał się z trzech oddylatowanych części:
-segment 1 – część obiektu zlokalizowana od strony ul. Głównej, stanowiona przez obiekt parterowy z użytkowym poddasze,
-segment 2 - część obiektu zlokalizowana w głębi działki nr 232/23, składająca się z dwukondygnacyjnego budynku(mieszczącego na parterze salę widowiskowa) i wieży OSP,
-segment 3 - pomieszczenia zajmowane przez Ochotniczą Straż Pożarna w Pruchnej (OSP),
Zlokalizowane od strony zachodniej oraz częściowo poddasze; część ta nie stanowiła przedmiotu projektu i nie została uwzględniona podczas realizacji inwestycji. Z uwagi na stan budynku (2-segmentowego) przewidzianego do modernizacji, zakres prac obejmował:
-rozbudowę segmentu 2 o trzy części: A, B, C- jednokondygnacyjna część A (od strony zachodniej i północnej /w narożu budynku), dwukondygnacyjna część B (od strony zachodniej, przy istniejącej wieży),  dwukondygnacyjna część C (od strony wschodniej, w miejscu istniejących schodów zewnętrznych), wyposażenie rozbudowanego segmentu w podstawowe elementy instalacyjne,
- przebudowę segmentu 1 w części parteru istniejącego zaplecza kuchennego wraz z modernizacją istniejących instalacji,
–rozbudowę parkingu mieszczącego 8 samochodów osobowych
-rozbudowę istniejącego parkingu o 7 miejsc postojowych, przeznaczonych dla samochodów osobowych.
Na szczegółowy przedmiot projektu składają się:
-zmiana konstrukcji dachu wraz z wymiana, pokrycia- 807,62 m2 powierzchni dachu,
-wymiana stolarki okiennej tradycyjnej na okna PCV (78,43 m2) i aluminiowe (9,69 m2),
-wymiana stolarki drzwiowej na płycinowe drzwi płaskie (55m2) oraz aluminiowe (6,14 m2),
-ocieplenie ścian zewnętrznych i stopu nad ostatnia kondygnacja (477,92 m2),
-ułożenie posadzek(317,l5 m2) i podłóg(430,70 m2),
-malowanie ścian wewnętrznych (1 244,4 m2),
-wykonanie sufitów podwieszanych(298,17 m2)
–wykonanie ogrodzenia (70 mb)
-wymiana nawierzchni na dojściach i dojazdach(81,94 m2)
-wyk0nanie chodników 0 szerokości 2,5 m i 1,2 m. (117,68 m2).
Wykonanie 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
-rozbudowa istniejącego parkingu 0 7 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
-modemizacja instalacji elektrycznej, w tym instalacja 136 kompletów. Opraw oświetleniowych,
-wykonanie instalacji wewnętrznej (:.0., w tym montaż 43 szt. Grzejników stalowych jedno- i dwupłytowych, wraz z zaworami termostatycznymi,
-modernizacja instalacji gazowej(80 m),
-montaż nowego kotła gazowego 0 mocy 96 kW z palnikiem atmosferycznym,
-wykonanie nawiewno – wywiewnej wentylacji mechanicznej (79,334 m2),
-modernizacja instalacji wody ciepłej i zimnej (338 mb)
-modernizacja instalacji kanalizacyjnej (201 mb)
-modernizacja instalacji p. poż (24 mb)
Obiekt zwiększył swoją powierzchnię z 613,13 m2 do 689,49m2 tj o 76,36 m2 (część dobudowana), a także modernizacji uległo zagospodarowanie terenu wokół GCIW w Pruchnej o 399,52 m2.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_151_1221.jpg photo_151_1359.jpg photo_151_1222.jpg photo_151_1223.jpg