Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu

photo_150_1218.jpg photo_150_1218.jpg

Projekt pn. \"Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu\", który realizowany był w okresie od listopada 2008 r. do lipca 2009 r., polegał na kompleksowej odnowie Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków oraz stworzeniu zaplecza do organizowania
przedsięwzięć z zakresu kultury i rekreacji. Uzyskał on dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Téśinské Slezko. Zamierzeniem projektu było stworzenie zaplecza i warunków dla rozwoju kultury, rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej oraz stworzenie odpowiednich warunków do organizowania imprez polsko-czeskich. Jest on istotnym elementem intensyfikacji współpracy pomiędzy społecznościami pogranicza rozumianą jako efekt transgraniczny oraz wzrostu atrakcyjności kulturalno-rekreacyjnej regionu. Projekt przyczynia się do znoszenia barier w kontaktach społeczności przygranicznych oraz stwarza podstawy do rozwijania współpracy transgranicznej- doprowadził do zbliżenia lokalnej społeczności z obszaru Gminy Strumień oraz Miasta Petrvald. Niniejszy projekt przyczynił się do organizowania w rozszerzonym zakresie wymian młodzieży szkolnej, którą prowadzi MGOK w Strumieniu.
Projekt jest nowatorski w swojej formie ze względu na wysoki współczynnik integracji lokalnej społeczności. Dzięki projektowi udało się radykalnie zmienić dotychczasowe oblicze Parku Miejskiego. Do tej pory zaniedbane alejki parkowe, zniszczone ławki i kosze na śmieci odstraszały mieszkańców, którzy rzadko tu przychodzili, a jednocześnie nie mieli gdzie wyjść i się spotkać. Projekt zakładał otwarcie parku dla wszystkich oraz zaktywizowanie zarówno lokalnej społeczności jak i przyjezdnych. Park diametralnie zmienił oblicze. Sprawił, że powstało miejsce, w którym możliwa była intensyfikacja działań w zakresie kultury i rekreacji oraz wzajemnego zbliżenia międzynarodowego. W ciągu roku w parku zorganizowano 16 imprez o zróżnicowanej tematyce. Począwszy od imprez sportowo-rekreacyjnych (Majowy Bieg Międzynarodowy, Otwarty Turniej
Szachowy o Puchar Burmistrza), przez kulturalne (spotkania filmowe KINONAM, wieczór z kultura żydowską, „Kierunek Japonia” - prezentacja kultury japońskiej, Jarmark Staromiejski, koncert Andrzeja i Mai Sikorowskich, Karpackie Muzykanty - zespół regionalny z Ukrainy). Ponadto w Parku swoje miejsce mają również dzieci. Nowe oblicze parku sprawiło, że dzięki budowie nowoczesnego placu zabaw, najmłodsi mają tam co robić każdego dnia. Ale z myślą o nich organizowane są również imprezy specjalne (Noc z Andersenem, Lato w mieście, warsztaty) Dzięki projektowi możliwe było odzyskanie oblicza parku. Nowoczesne wyposażenie i design przyciąga, szachy i ping-pong sprawiają, że przebywanie w parku może być interesujące. Dodatkowo usystematyzowanie parkowej przestrzeni i rozpoczęcie tworzenia w tym miejscu centrum rekreacyjnego sprawiło, że gmina z wlasnych środków rozwijała to zadanie. W parku stanęła fontanna solankowa oraz duży plac zabaw, Wszystkie te miejsca sprawiają, że przychodzi tu coraz więcej ludzi.

Park stał się również miejscem rozwoju współpracy polsko-czeskiej. Sąsiedzi zza południowej granicy przyjeżdżają tu uczestnicząc w międzynarodowych imprezach (Majowy Bieg Międzynarodowy, Jarmark Staromiejski).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_150_1218.jpg photo_150_1219.jpg photo_150_1220.jpg photo_150_1357.jpg