Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień- park w Ślemieniu

photo_149_1215.jpg photo_149_1215.jpg

Projekt był realizowany w ramach zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”. Założenie inwestora oraz Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu „Januszówka” miało na celu zagospodarowanie terenu dawnego paru. Zaprojektowano ciągi piesze wraz z placami, niewielką scenę oraz wiatę na ognisko, a także odtworzono fragment dawnego założenia wodnego ) napełnienie wodą stawu) w historycznym parku. Ciągi piesze w formie asfaltowych ścieżek poprowadzone zostały miękką, organiczną linią po terenie parku> punkty zmiany kierunku i skrzyżowań ścieżek zostały zaznaczone poprzez zaprojektowanie okrągłych placów z kamienną nawierzchnią. Ważność głównej alei łączącej oba wejścia do parku została podkreślona fragmentami drewnianej pergoli. Pergola jest konstrukcją dla roślin pnących, które tworzą zacieniony tunel, nie przesłaniając jednak widoku na zaprojektowane grupy roślin oraz cenny okaz miejscowej przyrody – lipę drobnolistną. Jeden z placów pełni funkcję sceny, wokół której zaprojektowano widownię. Ścieżka okalająca to miejsce biegnie po terenie ponad sceną, a gabiony tworzące widownię stopniowo zagłębiają się w teren kształtując niewielki amfiteatr. Ciągi piesze prowadzą do zaprojektowanej w rejonie stawu wiaty na ognisko. Wiata jest posadowiona na terenie, natomiast część jej nieosłoniętego tarasu jest wysunięta ponad taflę stawu. Do tarasu prowadzi kładka ponad stawem będąca przedłużeniem ścieżki asfaltowej. Bardzo istotnym elementem zagospodarowania parku są projektowane nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Projektowane grupy roślin miękko przebiegają przez teren, tworząc kilka subiektywnych i obiektywnych wnętrz. Mają także za zadanie stworzyć pasy zieleni izolacyjnej oraz stanowić naturalną barierę chroniącą pomnik przyrody przed bezpośrednim kontaktem z odwiedzającymi park. Cały teren parku pozostanie nieogrodzony. Naturalną jego granicę stanowić będzie staw oraz żywopłot zaprojektowany wzdłuż chodnika.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_149_1215.jpg photo_149_1216.jpg photo_149_1217.jpg photo_149_1356.jpg