Rewitalizacja Placu Jana III Sobieskiego w Bytomiu wraz z otaczającymi go budynkami użyteczności publicznej

photo_142_1194.jpg photo_142_1194.jpg

Plac Jana III Sobieskiego stanowi jedną z najważniejszych przestrzeni publicznych bytomskiego śródmieścia. Rewitalizacja obejmuje zarówno rewitalizację płyty placu jak również otaczających go budynków publicznych: Muzeum Górnośląskiego, Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Podstawowym celem realizacji było stworzenie nowej, przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni, w której mogą korzystać z propozycji kulturalnych i edukacyjnych oferowanych przez otaczające plac instytucje użyteczności publicznej. Rewitalizacja przyczyniła się więc do poprawy estetyki śródmieścia, jak i budynków publicznych w sposób umożliwiający wpisanie ich w jednolitą konwencję architektoniczną. Realizacja miała również za zadanie odtworzyć dawną świetność tego miejsca oraz przywrócić architekturze jej pierwotną postać, a jednocześnie poprawić wizerunek miasta Bytomia. W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostały następujące korzyści: z tytułu zatrudnienia nowych osób, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Bytomia oraz przystosowanie infrastruktury technicznej do współczesnych wymagań i norm.
W ramach realizacji wykonano:

 • W Zespole Szkół Mechaniczno Samochodowych przeprowadzono renowację elewacji oraz wymianę stolarki okiennej. Elewację oczyszczono, a wymieniając stolarkę okienną zachowano tradycyjny podział kwater okiennych. Jako podstawę realizacji prac przyjęto zasady podejścia konserwatorskiego do obiektu;
 • W Budynku Biblioteki Publicznej przeprowadzono gruntowną modernizację elewacji oraz stolarki okiennej. Dokonano wymiany wszystkich instalacji oraz remontu pomieszczeń, a także przystosowano obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i bhp. Taras przed gmachem biblioteki zyskał nowy charakter i został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich przebudowano również część pomieszczeń użytkowych oraz sanitariatów w budynku;
 • W budynku Muzeum Górnośląskiego wyremontowano elewację, a także wymieniono stolarkę okienną drewnianą oraz oczyszczono i naprawiono stolarkę aluminiową. Na parterze budynku urządzono „świetlicę muzealną” dla dzieci;
 • Wykonano renowację płyty placu. Przywrócono dawną nawierzchnię z kostki kamiennej, czego efektem będzie zwiększenie jej trwałości oraz estetyki. Przy zachodniej pierzei placu zlokalizowany został zieleniec z niewysokimi drzewami, przy którym funkcjonuje kawiarenka dla dodatkowego podkreślenia klimatu tego miejsca. Nowe oświetlenie podkreśla charakterystyczną zabudowę placu, a nowe, stylowe słupy oświetleniowe zamontowane w płycie dyskretnie rozjaśniają jego nawierzchnię.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
photo_142_1194.jpg photo_142_1195.jpg photo_142_1196.jpg photo_142_1349.jpg