Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zespół poradni specjalistycznych

photo_140_1189.jpg photo_140_1189.jpg

HISTORIA
Budynek tzw. Dyrektorówki powstał na początku XX wieku jako jeden z elementów zespołu sanatoryjnego leczenia schorzeń układu oddechowego, położonego w Bystrej, w pięknym założeniu parkowym u podnóża Beskidów. Jest to niewielka, malowniczo skomponowana willa, w której mieszkał dyrektor sanatorium.
Niestety po II wojnie światowej wnętrze budynku zostało podzielone na kilka pracowniczych lokali mieszkalnych. Systematycznie zaniedbywany zabytek zaczął popadać w ruinę, a następnie został opuszczony, co spowodowało dalsze zniszczenia, włącznie z zawaleniem części stropu nad parterem. W roku 2008 Dyrekcja Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej podjęła starania o uzyskanie środków na ratowanie zabytku. Dzięki temu w 2009 r. wykonany został projekt budowlany i wykonawczy dla tematu: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zespół poradni specjalistycznych”. W czerwcu 2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla planowanej inwestycji, a w październiku 2009 r. ruszyły prace budowlano-instalacyjne i rewaloryzacyjne, zakończone oddaniem do użytkowania i uroczystym otwarciem Zespołu poradni specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej we wrześniu 2010 r.
CELE PROJEKTU
Podstawowym celem, na którym skupiły się wysiłki inwestora i projektanta było przywrócenie do życia budynku dawnej Dyrektorówki, zarówno pod względem technicznym jak i funkcjonalnym. Budynek musiał zacząć spełniać wszelkie wymagania, jakie stawia się obiektom służby zdrowia, a przede wszystkim stać się komfortową przestrzenią dla użytkujących go pacjentów i personelu medycznego. Uzupełnieniem projektu stała się reintegracja z zespołem parkowym obejmującym całość terenu Szpitala. W zieleń wkomponowana została infrastruktura i elementy małej architektury, tworząc przyjazną przestrzeń publiczną dla pacjentów, mieszkańców i gości Bystrej.
ZAKRES PROJEKTU
Najważniejsze elementy projektu:
2. remont konserwatorski i rewaloryzacja budynku stanowiącego fragment historycznego założenia zespołu szpitalno-sanatoryjnego wraz z rozbudową i wprowadzeniem dźwigu osobowego;
3. wprowadzenie nowoczesnej funkcji zapewniającej kompleksową obsługę pacjenta, optymalne zagospodarowanie przestrzeni budynku, stworzenie nowych miejsc dla nowoczesnego sprzętu medycznego (wprowadzenie i rozwój procedur medycznych, i możliwości leczenia);
4. wprowadzenie rozwiązań przestrzennych i urządzeń technicznych pozwalających na korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym;
5. zaprojektowanie aranżacji i wyposażenia wnętrz z wprowadzeniem współczesnych form, współgrających z historyczną bryłą i detalem budynku oraz zapewnienie zarówno pacjentom jak i personelowi komfortu użytkowania;
6. rewaloryzacja części założenia parkowo-ogrodowego w ramach działki na której usytuowany jest remontowany budynek wraz ze stworzeniem publicznej przestrzeni przyjaznej zarówno dla pacjentów przychodni jak i mieszkańców i gości Bystrej.
ZREALIZOWANE PRACE
W ramach prac budowlano-instalacyjnych oraz rewaloryzacyjnych wykonano:
7. pogłębienie i osuszenie piwnic wraz z wprowadzeniem izolacji pionowej ścian fundamentowych;
8. wymianę stropów i likwidację istniejącej klatki schodowej;
9. wymianę konstrukcji i pokrycia dachu z wprowadzeniem prawidłowych warstw izolacyjnych;
10. dobudowę nowego skrzydła mieszczącego poczekalnię dla dzieci, klatkę schodową, dźwig dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;
11. nadbudowę części parterowej z wprowadzeniem zaplecza socjalnego personelu;
12. dobudowę dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych;
13. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z odtworzeniem podziałów historycznych w stolarce okiennej;
14. wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych z wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań i technologii;
15. wymianę tynków, posadzek i sufitów;
16. termomodernizację elewacji wraz z odtworzeniem elementów historycznych, takich jak gzymsy, detale balkonu, balustrady i podbitki dachu oraz wprowadzeniem współczesnych elementów detalu architektonicznego, takich jak np. balustrady.
W ramach zagospodarowania terenu i prac rewaloryzacyjnych zieleni wykonano:
1. wymianę wszystkich przyłączy instalacyjnych;
2. zespół parkingów;
3. ścieżki parkowe oraz ciągi piesze;
4. ogrodzenie terenu z nawiązaniem do istniejącego ogrodzenia historycznego;
5. małą architekturę, w tym ławki parkowe;
6. oświetlenie terenu z nawiązaniem do form historycznych;
7. rewaloryzację zieleni, w tym prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni wysokiej oraz nasadzenia zieleni niskiej i bylin oraz rekultywację trawnika.

Wysoka wartość historyczna obiektu oraz jego wpisanie w krajobraz narzuciło rozwiązanie przebudowy przy minimalizowaniu ingerencji w bryłę obiektu. Starano się, by restauracja miała charakter remontu konserwatorskiego, zachowanie charakteru budynku jako zabytku wraz z rewaloryzacją jego materialnej struktury. Przeprowadzone z dbałością o detal prace restauracyjne we współpracy i pod nadzorem konserwatora.
Projekt, w ramach którego zrealizowano zadanie, zajął pierwsze miejsce w konkursie przeprowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, uzyskując wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w łącznej wysokości ponad 1,9 mln złotych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_140_1189.jpg photo_140_1190.jpg photo_140_1348.jpg

Załączniki
file_140_54.pdf [PDF 824,9kB]