Przebudowa płyty rynku wraz z kanalizacją deszczową

photo_139_1186.jpg photo_139_1186.jpg

Celem ogólnym projektu było zwiększenie znaczenia turystyki, jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Ślemień oraz Regionu Żywieckiego. Celem pośrednim jest rozbudowa infrastruktury turystycznej, jako istotnego elementu budowania atrakcyjności województwa oraz rozwój oferty produktów turystycznych przy wykorzystaniu specyficznych walorów regionu.
Niniejsze zadanie polegało na modernizacji (odbudowie) płyty rynku w Ślemieniu. W ramach tej inwestycji wybudowano płaską podświetlaną fontannę w centralnej części rynku, wyeksponowano historyczna studnię, wykonano mała architekturę, ciągi piesze i jezdne, ławki, a całość obsadzono zielenią. Dokonano również odwodnienia nowopowstałego terenu, oraz wykonano oświetlenie i zamontowano monitoring. Wizytówką Ślemienia stal się nowo przebudowany rynek, na którym w przeszłości, jak i obecnie kwitnie centrum życia kulturalnego, usługowego i społecznego. Podświetlana płaska fontanna, mała architektura, ciągi piesze i zieleń zachęcają do spacerów i wypoczynku. Położenie rynku w centrum miejscowości oraz jego cechy funkcjonalno – przestrzenne sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych. Odbudowa rynku poprawiła wizerunek gminy Ślemień, poprzez stworzenie wysokiej klasy przestrzeni publicznej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_139_1186.jpg photo_139_1347.jpg photo_139_1399.jpg photo_139_1400.jpg