Renowacja poprzemysłowej strefy „Nowe Gliwice”

photo_133_1153.jpg photo_133_1153.jpg

Renowacja poprzemysłowej strefy „Nowe Gliwice”.
Przekształcenie terenów po zamkniętej kopalni KWK „Gliwice” w strefę edukacji i biznesu.

„Nowe Gliwice” to kompleks czterech budynków dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”, której historia sięga 1901 r. Kilka lat po tym, jak na powierzchnię wyjechał ostatni wagon węgla, rozpoczęto rewitalizację 15 ha pokopalnianego terenu.

Celem projektu była:

- rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz renowacja zabytkowych obiektów po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”;

- zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego wizerunku regionu;

- stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora MSP;

- utworzenie nowych miejsc pracy;

- rozwój szkolnictwa wyższego;

- stworzenie sprzyjających warunków dla zakładania przedsiębiorstw;

 

Oprócz przebudowy pochodzących w większości z początku ub. wieku obiektów - przy zachowaniu ich walorów - zagospodarowano też otoczenie. Ułożono chodniki, zainstalowano oświetlenie, urządzono boisko i przygotowano 630 miejsc parkingowych. Miasto zagospodarowało przylegające do kopalni hałdy - stopniowo je rozbierając. Strefa Inwestycyjna to uzbrojone tereny o powierzchni około 10,11 ha, które zostaną udostępnione inwestorom na cele produkcyjne.

Inwestycja była oddawana do użytku etapami ale ostatecznie została zakończona w lutym 2009 r.

 

Obecnie na terenie „Nowych Gliwic” swoje siedziby mają dwie gliwickie szkoły wyższe oraz inkubator przedsiębiorczości. Jest to doskonałe miejsce do organizacji spotkań, konferencji oraz imprez plenerowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
ortofotomapa photo_133_1153.jpg zagospodarowanie terenu photo_133_1154.jpg photo_133_1155.jpg photo_133_1156.jpg photo_133_1157.jpg