Forum Miejskie w Radzionkowie

photo_117_1068.jpg photo_117_1068.jpg

Główny celem, dla którego powstała inwestycja pn. „FORUM MIEJSKIE” jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej w Mieście Radzionków oraz przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej oraz zjawiskom kryzysowym, poprzez:

1.    promocję miejsca sprzyjającego wzmacnianiu kontaktów społecznych, dzięki istnieniu placu, na którym organizowane są okolicznościowe imprezy takie jak: Dni Morza, złożenia kwiatów z okazji Dnia Niepodległości, 1 Maja, wybuchu
II Wojny Światowej,

2.    podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wyrównanie dostępu do usług społecznych oraz wzrost aktywności społecznej osób korzystających z ciekawszej, bogatszej oferty kulturalnej przygotowanej przez Gminę Radzionków,

3.    promocja rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną placu, który stanowi fragment Województwa Śląskiego poprzez powstanie nowoczesnego obiektu o stabilnej nawierzchni, przystosowanego do osób niepełnosprawnych, stosownie oświetlonego i poddanego monitoringowi wizyjnemu,

4.    poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju dzięki neutralnemu wpływowi inwestycji na środowisko naturalne,

5.    akceptacja i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania przestrzeni a przez to umożliwienie alternatywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w drodze aktywnej zabawy przy „źródle” wody.

Wśród celów podstawowych związanych z inwestycją występują również cele przestrzenne, do których zaliczamy pełne zagospodarowanie obiektu, poprawa wizerunku Miasta w jego reprezentacyjnej części. Ostatnim celem, z którym związane jest powstanie inwestycji to cel ekonomicznym, który przyczynił się do zwiększenie liczby osób przyjeżdżających do Radzionkowa w celu korzystania z oferty kulturalnej, zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej Miasta, poprawa funkcjonalności obiektu, zwiększenie trwałości, dostępności, efektywności i wydajności zmodernizowanej infrastruktury, wzbogacenie różnorodności kulturowej miasta i regionu wynikającej z jego historii, a co za tym idzie, stworzenie optymalnych warunków dla dalszego rozwoju Miasta.

Reasumując: w wyniku budowy „Forum Miejskiego” powstał nowoczesny obiekt, który zapewnił optymalne zagospodarowanie placu zlokalizowanego w centrum Miasta, poprawił jego estetykę, umożliwił organizowania w przyszłości w tym miejscu spektakli teatralnych, koncertów, okolicznościowych jarmarków, letnich projekcji filmowych.

OPIS REALIZACJI:

Wnioskowana inwestycja stanowi zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Śródmiejską a Placem Letochów w Radzionkowie. Jej wykonanie przyniosło modernizację oraz podniesienie standardu istniejącego w centrum miasta Radzionkowa skweru, patrz placu, który stanowi główny punkt w Mieście. Punk reprezentacyjny.

Przed realizacją inwestycji przedmiotowy teren stanowił plac o niezbyt estetycznym wyglądzie, ogólnie zaniedbany, leżącym w centrum Miasta. Posiadał nawierzchnię w największym stopniu betonoasfaltową połączoną z płytami chodnikowymi i kostką betonową. Nawierzchnię chodników położonych wokół stanowiły stare płyty chodnikowe i fragmenty nowe kostki betonowej typu „behaton” w kolorze szarym. Otoczenie architektoniczne od strony ulicy Śródmiejskiej charakterystyczne było ze względu na nasadzoną zieleń wysoką (topole). Natomiast od strony południowej widoczny był parking, a od północnej obiekt usługowo - mieszkalny. W przeszłości plac ten stanowił główne miejsce w mieście, na którym prowadzono działalność w zakresie handlu obwoźnego.

W chwili obecnej wnioskowany skwer nowi obiekt, w żaden sposób nie oddający cech dawnego, starego placu. Palcu, który został poddany całkowitej przebudowie.

Nawierzchnia samego placu wykonana jest z granitu. Główne jego osie wytyczające podział wykonane zostały z płyt granitowych jasnych (beż) promieniowanych, wypełnione w formie „kwadratów” kostką granitową szarą jasną. Pas naprowadzający na pomnik pokryty został płytami granitowymi w kolorze grafitowym. Istniejące wokół miejsca parkingowe oraz ciągi piesze wykonane zostały z kostki betonowej typu „behaton” w kolorze szarym. Istotne jest to, że na terenie placu stanowiącego „Forum” nie przewidziano ruchu kołowego. Dojście lub wejście zostało zlokalizowane wzdłuż ulicy Śródmiejskiej oraz od strony obiektu usługowo-mieszkalnego. Ważne jest to, że całość jest dostosowana do osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie płyty ryflowanej w kolorze czerwonym na chodniku, aby oddzielić go od jezdni. Przedłożony w załączeniu projekt zagospodarowania terenu w pełni oddaje charakter powstałego „Forum Miejskiego”.

Istniejący na terenie skweru pomnik „Powstańców Śląskich” poddany został demontażowi, renowacji i ponownego montażu w nowym miejscu, ale nadal na terenie „Forum Miejskiego”.

 

Miejscem kulminacyjnym „Forum” jest fontanna, o formie fragmentu koła. Usytuowana w południowo - zachodniej części placu. Kształtem nawiązuje do części “fali nawierzchni”, która jest granicą zmiany materiału na nawierzchni. Wykonana jest z płyt granitowych w kolorze grafitowy płomieniowanym z “pustymi” fugami. Zespół fontanny stanowi niecka fontanny. Zimą na jej murawie usytuowana jest choinka będąca szczególnym elementem dekoracyjnym w określi Świąt Bożego Narodzenia. W okresie od wiosny do jesieni fontanna swoją atrakcyjnością przyciąga nie tylko osoby dorosłe ale i również dzieci, które korzystają z uroków jakie daje każdorazowy „wybuch” wody. Inwestor przewidując to spowodował, że woda wykazuje cechy proekologiczne i pochodzi ze stacji uzdatniania wody.

 

Teren placu zagospodarowany został murkami. Jedne z nich wykonane z cegły klinkierowej podkreślają wejście na plac. Kolejne to tak zwane „murki z  zielenią” domykające plac od strony południowej – zachodniej, a w szczególności oddzielające skwer od budynków usługowo – mieszkaniowych. Zostały one wzbogacone ławkami, jako miejsce dla spędzania wolnego czasu. Dodatkowo, jako parawan oddzielający budynki usługowo – mieszkalne powstała ściana ażurowa z płaskowników ze stali nierdzewnej szlifowanej i linek stalowych, porośnięta bluszczem.

Całość skweru zagospodarowana jest zielenią ozdobną, pełniącą również rolę zieleni izolacyjnej. Rosną tutaj klony pospolite globosum, a pomiędzy nimi zieleń niska izolacyjna taka jak: jałowiec kolumnowy hibernika. Dodatkowo w wymienionych wyżej murkach występuje zieleń ozdobna  taka jak: wierzba integra - salix integra pendula oraz jałowiec płożący wiltonii. Wokół pomnika „Powstańców Śląskich” usytuowana są kwietniki stałe.

 

Plac „Forum Miejskie” wzbogacony został oświetleniem zainstalowanym: w murkach z zielenią, w posadzce, we fontannie pomiędzy tryskaczami. Dodatkowo oświetlono pomnik „Powstańców Śląskich”. Dołączone do niniejszego wniosku zdjęcia pokazują atrakcyjność nowej przestrzeni powstałej w Radzionkowie.  

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz kontrolę powstał monitoring na terenie placu.

 

Inwestycja zarówno w fazie realizacji jak i fazie eksploatacji ma neutralny wpływ na środowisko. Inwestycja nie znajduje się na obszarze „NATURA 2000”.

Rezultatem powstania nowoczesnej przestrzeni publicznej jest nabycie przez Gminę obiektu infrastruktury kulturalnej. Przewiduje się, że z modernizowanej bazy kulturalnej rocznie korzystać będzie około 35 000 osób. Założeniem Gminy jest by na nowym obiekcie infrastruktury kulturalnej przeprowadzać rocznie około 20 imprez / wydarzeń kulturalnych.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_117_1068.jpg photo_117_1069.jpg photo_117_1070.jpg photo_117_1071.jpg photo_117_1072.jpg

Załączniki
zagospodarowanie terenu [PDF 2,0MB]