Nowe Centrum Edukacji i Biznesu

obiekt07_03.jpg obiekt07_03.jpg

Biuro projektów "Mexem" sp. z o.o., główny projektant: Regina Żabińska
J&P AVAX s.a.

Cele projektu:

 • rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz renowacja zabytkowych obiektów po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”;
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego wizerunku regionu;
 • stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora MSP;
 • utworzenie nowych miejsc pracy;
 • rozwój szkolnictwa wyższego;
 • stworzenie sprzyjających warunków dla zakładania przedsiębiorstw;

W ramach projektu przeprowadzono modernizację, wyburzenie, demontaż oraz roboty konstrukcyjne na czterech poprzemysłowych budynkach zamkniętej kopalni „Gliwice” (w tym trzech o charakterze zabytków architektury przemysłowej) o łącznej całkowitej powierzchni ponad 20 tys. m2 wraz z budową dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych oraz instalacji (kanalizacji i sieci energetycznych). Ponadto przygotowano pod inwestycje teren o łącznej powierzchni 10,11 ha. Rewitalizacja objęła izacja y obszar objął łacznie obszar o całkowitej powierzchni 15,86 ha. Prace rozpoczęły się w czerwcu 2005 roku i trwały do końca roku 2008. Poszczególne budynki były sukcesywnie oddawane do użytku: budynek nr 1 – dawna willa dyrektora – 12 czerwca 2008, budynek nr 2 – były biurowiec – 24 lipca 2008, budynek nr 3 – dawna cechownia – 4 lutego 2009, budynek nr 4 – dawna maszynownia – 29 sierpnia 2008.

Bezpośrednim rezultatem projektu jest udostępnienie ok. 9,5 tys. m2 nowoczesnych pomieszczeń biurowych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości oraz ok.11,5 tys. m2 nowoczesnej przestrzeni dydaktycznej na potrzeby uczelni wyższych. Obecnie w odnowionych budynkach funkcjonują: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych i Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, a także Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Odbywają się tu również zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz różnorodne wydarzenia związane z życiem miasta i regionu (spotkania z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej, koncerty, wystawy).

Przewiduje się, że po dwóch latach od zakończenia realizacji projektu z powstałej infrastruktury będzie korzystało ok. 2300 studentów, powstanie lub zainwestuje w strefie ok. 40–50małych i średnich przedsiębiorstw, przez co zatrudnienie znajdzie 1500–1700 osób. Inkubator przedsiębiorczości będzie służyć wspieraniu tego sektora poprzez: nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne; udostępnienie sali konferencyjnej na około 300 osób; usługi administracyjno – biurowe; pomoc szkoleniową i doradczą; współpracę ze środowiskiem naukowym; promocję przedsiębiorstw ect.

Informacje uzupełniające

Inwestycja została dofinansowana w ramach programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza kwotą 9,51 mln euro.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
obiekt07_00.jpg obiekt07_01.jpg obiekt07_02.jpg obiekt07_03.jpg