Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w otoczeniu budynków mieszkalnych w Katowicach

 Zdjęcie Zdjęcie

Celem realizacji projektu było przywrócenie charakteru i jakości ogólnodostępnej przestrzeni publicznej zlokalizowanej pomiędzy budynkami mieszkalnymi w Katowicach – Koszutce. Celem społecznym było wzmocnienie lokalnej społeczności, zaproszenie do partycypacji – wspólna ewaluacja miejsca, współtworzenie projektów. Działania te miały na celu związanie społeczności z miejscem i budowa poczucia dumy i przynależności.

Punktem wyjścia była zaniedbana przestrzeń pomiędzy blokami, z duża połacią asfaltu, służącego dawniej za boisko rekreacyjne; z chodnikami w złym stanie technicznym, zaniedbaną zielenią i brakiem oświetlenia. Jednocześnie przestrzeń ta stanowiła dla mieszkańców najbliższe miejsce spotkań, zabaw, wyprowadzania psów i innych aktywności.

Projekt opierał się na kilku założeniach: usprawnienie komunikacji pieszej przez wykonanie równych chodników z elementami integracyjnymi i schodów, poprawa bezpieczeństwa przez instalację oświetlenia terenu, poprawa komfortu użytkowania przez instalację ławek, koszy na śmieci i innych elementów małej architektury (wieszaki na pranie, stelaże na pnącza), poprawa warunków środowiskowych przez rozszczelnienie powierzchni uprzednio utwardzonych i wprowadzenie nowych nasadzeń.

Przystąpienie do projektu poprzedziła obserwacja uczestnicząca i prowadzenie rozmów z mieszkańcami na temat ich wyobrażeń dla tego miejsca i obaw z nim związanych. Uwzględniając efekty fazy przygotowawczej oraz dwóch spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami zaproponowano usunięcie asfaltu z centralnej części placu i zastąpnie go meandrującą ścieżką z nawierzchni mineralnej – po śladzie głównego kierunku przejścia. W zakolach ścieżek ustawiono ławki z oparciami i podłokietnikami – dostosowane do potrzeb osób starszych. Dodatkowo zaprojektowano ławki wokół drzew. Główne trakty piesze – wzdłuż i prostopadle do budynku „Podkowy”  oraz na trasie do przychodni lekarskiej poszerzono i wyłożono płytkami betonowymi w obrzeżu z kostki granitowej – pełniącym funkcję nawierzchni integracyjnej. Zaprojektowano nowe schody terenowe oraz prefabrykowane schody żelbetowe. Odtworzono i uzupełniono oświetlenie terenu w oparciu o energooszczędne lampy parkowe z odbłyśnikami.

 Ze względu na brak środków i kontrowersje wokół lokalizacji placu zabaw na terenie zaaranżowano przestrzeń wokół trzepaka w taki sposób aby pełnił on funkcję siatki/bramki – umożliwiając dzieciom szersze wykorzystanie tego elementu. Odświeżono wieszaki na pranie, zachowując ich funkcję i dodatkowo wyposażając w linki pełniące funkcję wsparcia dla pnączy. Wprowadzono nowe nasadzenia zieleni niskiej, a tereny zieleni zabezpieczono przed wjazdem samochodów głazami narzutowymi.

Biorąc pod uwagę szerokie zainteresowanie procesem projektowym wśród mieszkańców i generalnie pozytywny odbiór wyremontowanej przestrzeni oraz wyższą aktywność w wyremontowanym miejscu należy uznać, że postawione przez projektantów cele projektu zostały zrealizowane.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie