Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego

 Zdjęcie Zdjęcie

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku administracyjnego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Powstańców 13. Zakres robót obejmował m.in.:
 1) Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, wyburzenia i demontaże w istniejącym budynku i poza nim; wykonanie prac renowacyjnych; wymiana ślusarki i stolarki budowlanej; tynki i licowania ścian; posadzki; dach; dobudowa nowej części budynku; montaż konstrukcji stalowych; ocieplenie całego budynku; w ramach zagospodarowania terenu wykonanie nowych nawierzchni oraz renowacja terenu i nasadzenia zieleni.
2) Roboty instalacyjne: wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, hydrantowej; kanalizacji sanitarnej; centralnego ogrzewania; wody lodowej; wentylacji mechanicznej; części technologicznej i AKPiA węzła cieplnego; przyłącza kanalizacji sanitarnej  i deszczowej.
3) Roboty elektryczne: Wykonanie instalacji zasilania; rozdzielnicy głównej budynku; tablic elektrycznych piętrowych; instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego; instalacji gniazd wtykowych; wentylacji i klimatyzacji; ochrony przeciwporażeniowej; przeciwprzepięciowej; uziemiającej i odgromowej. Wykonanie  instalacji słaboprądowej:   sieci komputerowej  i telefonii IP; systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru; systemu kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, monitoringu wizyjnego budynku i otoczenia, systemu alarmowego budynku i otoczenia.
4) Wykonanie związanej infrastruktury podziemnej w zakresie odpowiednim do rozbudowanego i przebudowanego obiektu, w tym uzbrojenie terenu w przewody kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
5) Wykonanie związanej infrastruktury nadziemnej w zakresie odpowiednim  do rozbudowanego i przebudowanego obiektu, w tym dróg, chodników i placów wewnętrznych, oświetlenia oraz zieleni, likwidacja stacji wody lodowej.
6) Uruchomienie obiektu, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie  i przekazanie wykonanego obiektu Zamawiającemu do użytkowania.
7) Dodatkowo wykonano następujące prace: wymieniono ślusarkę okienną i drzwiowa zewnętrzną i wewnętrzną, dostarczono i zamontowano wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych oraz dywanowych, przebudowano klatkę schodową, obudowano dach siatką cięto ciągnioną; zmodernizowano istniejące łazienki.
Budynek administracyjny jest budynkiem wolnostojącym składającym się z trzech kondygnacji naziemnych:
§  parter – Biuro Obsługi Klienta, Punkt Informacyjny oraz pomieszczenia biurowe  z zapleczem technicznym i socjalnym,
§  I piętro – pomieszczenia biurowe z zapleczem technicznym i socjalnym,
§  II piętro - pomieszczenia biurowe z zapleczem technicznym i socjalnym.
W budynku pracuje na jedną zmianę około 90 osób.
Budynek administracyjny Dąbrowskich Wodociągów to typowy budynek biurowy z początku lat    90-tych, z charakterystycznym układem okien w dość powszechnym formacie  90x170cm  i charakterystycznymi atrybutami dekoracyjnymi elewacji takie jak: ryzality na II piętrze przy części okien i gzymsy podrynnowe. Kolorystyka obiektu standardowa – beżowa z białymi oknami  i brązowymi dodatkami koloru rynien, rur spustowych. Dach płaski z widocznymi spadkami zakrytymi częściowo attyką. Generalnie zastany obiekt był budynkiem bez wyrazu podobnym do wielu tego typu.
Funkcjonalnie to również był wytwór  z przed lat, z ciemną klatką schodową, brakiem zapleczy socjalnych, ale za to ze zmodernizowanymi kilka lat temu sanitariatami. Biuro obsługi klienta to również był relikt przeszłości.
Podejmując działania modernizacyjne, przystosowujące budynek do potrzeb XXI wieku zarówno pod względem funkcjonalnym, komfortu pracy, konstrukcyjnym, ekologicznym i estetycznym należało zdecydowanie zmienić jego charakter pod każdym względem, a jednocześnie zmieścić się w określonym na ten cel budżecie.
Funkcjonalność Budynek został rozbudowany od strony zachodniej o skrzydło, w którym na parterze umieszczono wymiennikownię, salkę konferencyjną i centrum druku, na I piętrze -pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne i centrum druku oraz  na II piętrze - dwa pokoje biurowe i centrum druku. Dodatkowo na stropodachu dobudowanej części, na specjalnie zaprojektowanym stropie, umieszczono urządzenia stacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W istniejącej części został zmieniony w znacznej mierze parter w części z biurem obsługi klienta i częścią klatki schodowej. Na każdej kondygnacji umieszczono w jej przestrzeni bufet dla pracowników.
Komfort pracy Zmieniono układ funkcjonalny opisany wcześniej, ale też zastosowano wszędzie wykładziny dywanowe poza pomieszczeniami technicznymi i mokrymi. Zainstalowano nowe oświetlenia stanowisk pracy. Całkowicie zmieniono filozofię funkcjonowania pomieszczeń socjalnych – stworzono jadalnię i bufety dla pracowników.  Powstało przestronne biuro obsługi klienta, powiększono główną salę konferencyjną i utworzono dwie nowe salki konferencyjne. W budynku zastosowano systemy ochrony przeciwpożarowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach. Elementem wpływającym na komfort pracy jest również zewnętrzna palisada umieszczona na elewacji południowej ograniczająca nadmierne nagrzewanie pomieszczeń biurowych.
Konstrukcja W trakcie wykonywania prac stwierdzono wiszące wylewki na parterze. Z uwagi na brak zagęszczenia gruntu, brak fundamentu pod schodami wystąpiła konieczność ich wymiany przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa użytkowania. Schody zmieniono tym razem na stalowe, ażurowe wspornikowe zakotwione w żelbetowej ścianie nośnej. Wymieniono elementy nośne takie jak: belki stropowe, podciągi i uzupełnienia stropów gęsto żebrowych.
Ekologia Aby uzyskać efekt ekologiczny wykonano termomodernizację budynku poprzez: zastosowanie przeszkleń nowej generacji, izolacji termicznej stropów, posadzek, stropodachów i ścian, zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacji całego budynku, wymianę całego węzła cieplnego, modernizację wewnętrznej instalacji c.o., wymianę okien i drzwi. Dzięki realizacji zadania zmniejszono zapotrzebowanie budynku na energię cieplną, zmniejszyły się straty związane z przenikaniem przez przegrody budowlane oraz okna i drzwi, a także nastąpiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.
Estetyka Przy tak szeroko zakrojonej przebudowie i rozbudowie budynku należało całkowicie zmienić jego architekturę. Z jednej strony jest ona  intrygująca, nie dająca  przejść obok niej obojętnie, przez co budynek przestał być anonimowy, a z drugiej jest bardzo powściągliwa wręcz ascetyczna w swoim wyrazie, ocieplona czerwienią szklanych dachów na zewnątrz i żywymi kolorami zastosowanymi    w wybranych miejscach we wnętrzach.
Główny akcent to elewacja południowa widoczna nie od wejścia, ale od łąki. Konstrukcja stała się przestrzenna poprzez dostawienie palisady do istniejącego budynku. Palisada słupów  z czerwonymi szklanymi dachami sprawia, że budynek swoją architekturą przybrał formę prostą, a zarazem nowoczesną

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie