PARK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY NA OSIEDLU KARPACKIM W BIELSKU-BIAŁEJ

photo_397_2156.jpg photo_397_2156.jpg

Celem realizacji projektu była rewitalizacja zdegradowanego obszaru, znajdującego się między jednostkami A i B Osiedla Karpackiego w Bielsku-Białej. Działania zostały podjęte w celu wzbogacenia i estetyzacji zniszczonego terenu oraz nadania mu funkcji rekreacyjnej. Zamierzeniem inwestora było podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej i warunków zamieszkania na jednym z największych osiedli miasta. Upowszechnieniu i promowaniu aktywnego, zdrowego stylu życia, służyło przygotowanie programu zapewniającego użytkownikom we wszystkich grupach wiekowych możliwość korzystania z różnorodnych form wypoczynku oraz stworzenie odpowiedniego zaplecza rekreacyjnego i sportowego. Celem projektu była również ochrona terenu przed dalszą degradacją przyrodniczą i zanieczyszczeniem (zaniedbane tereny są często miejscem nielegalnego wysypywania śmieci). Teren obecnego parku był pod koniec lat 90-tych obszarem zdegradowanym. Jego naturalne ukształtowanie zostało - podczas budowy osiedla - zmienione przez sztuczne nasypy. 70% powierzchni pokrywała roślinność niska, z miejscowo pojawiającymi się samosiewami drzew i krzewów. Na całym obszarze występowały przedepty, które zostały zinwentaryzowane. Na tej podstawie wykonano projekt układu alejek parkowych. 

Naturalne zadrzewienia, występujące na tym obszarze, zostały zachowane w stanie nie zmienionym. Wysokie drzewostany liściaste porastają brzegi cieku płynącego wzdłuż północnej granicy terenu  oraz pofałdowane zbocza jaru, zajmującego wschodnią część parku. Tam też - w  lokalnym obniżeniu, które cechuje wysoka wilgotność podłoża - występuje roślinność typowa dla terenów podmokłych. Jednym z podstawowych elementów zagospodarowania parku jest zespół obiektów rekreacyjno- sportowych, zlokalizowany w środkowej części terenu. Składa się z wielofunkcyjnego boiska sportowego, urządzeń do ćwiczeń parkour, siłowni zewnętrznej i placu zabaw, przez co stanowi wyjątkowo atrakcyjną ofertę dla osób preferujących aktywny wypoczynek na wolnym powietrzu. Boisko sportowe o powierzchni 342m2, przeznaczone do ćwiczenia gry w piłkę nożną i koszykówkę, wybudowano w sposób zapewniający trwałość oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowania. W tym celu wykonano przepuszczalną nawierzchnię syntetyczną, charakteryzującą się wysoką elastycznością i tłumieniem energii udarowej oraz otoczono obiekt 6-metrowym piłkochwytem. Taka sama nawierzchnia stanowi podłoże parkouru, zajmującego powierzchnię 175m2, wyposażonego w 6 urządzeń sprawnościowych, umożliwiających rozwijanie kondycji, zręczności i skoczności - niezbędnych do ćwiczenia technik bezpiecznego, szybkiego i efektywnego przemieszczania się. W bezpośrednim sąsiedztwie parkouru ustawiono 5 \"mebli miejskich\"  o fantazyjnych kształtach - tworzących układ \"I ♥ bb.\", wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego w żywych, energetyzujących kolorach. Siłownia zewnętrzna, o powierzchni 230m2, została wyposażona w 14 różnych urządzeń, przeznaczonych dla dorosłych i dzieci powyżej 10-go roku życia. Na terenie siłowni wykonano nawierzchnię żwirową, ustawiono stolik do gry w szachy, stojak na rowery i 2 ławki.

Dla najmłodszych użytkowników wybudowany został plac zabaw o powierzchni 1060m2, na którym ustawiono 16 nowoczesnych urządzeń zabawowych, zachęcających dzieci do aktywności ruchowej. Uzupełnienie tego wyposażenia stanowi stolik do gry w szachy i ławki dla opiekunów. Cały plac został ogrodzony, w celu zwiększenia bezpieczeństwa bawiących się dzieci. Dzięki temu opiekunowie mają lepszą kontrolę nad maluchami, a teren jest chroniony przed pojawieniem się niepożądanych zwierząt. W sąsiedztwie placu zostało zlokalizowane szczególnie atrakcyjne dla dzieci urządzenie - tzw. \"zjazd na linie\" o długości 20 metrów. Pomiędzy zespołem rekreacyjno-sportowym a zadrzewionym jarem rozciąga się trawiasta polana  o łagodnym nachyleniu. Latem jest to miejsce wypoczynku o nieformalnym charakterze, wykorzystywane  do plażowania, rozmaitych gier i zabaw. Zimą stanowi górkę saneczkową, na której dzieci ćwiczą również naukę jazdy na nartach.

Układ komunikacji w parku łączy wszystkie miejsca wypoczynku. Alejki stanowią trasę długich spacerów oraz biegów joggingowych, ponieważ oddalenie wnętrza parku od osiedlowego ruchu samochodowego zachęca do czynnej rekreacji na tym terenie. Dla osób, które podczas spaceru chcą odpocząć i spędzić w parku więcej czasu, ustawiono przy alejkach kilkanaście wygodnych ławek. Cały układ jest płynnie połączony            z terenami otaczającymi. Nad ciekiem, w północnej części terenu, został wybudowany niewielki mostek. Wszystkie alejki zostały oświetlone, dzięki czemu zwiększono dostępność tego terenu i umożliwiono bezpieczne przebywanie również w godzinach wieczornych.Układ roślinności został dostosowany do funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenu.  W części wschodniej, którą zajmuje zadrzewiony jar - nie wprowadzano nowych nasadzeń. Jest to szczególnie cenna część parku, gdzie istnieje możliwość obcowania z przyrodą w naturalnie kształtującym się zbiorowisku o charakterze leśnym, poznania dzikich gatunków roślin i obserwowania licznych ptaków. Na pozostałym obszarze drzewa i krzewy posadzono w formie nieregularnych, naturalistycznych grup, otaczających miejsca wypoczynku. Dobór gatunkowy został dostosowany do warunków siedliskowych, występujących na tym terenie. Drugim istotnym założeniem była koncepcja utworzenia kompozycji wizualnie atrakcyjnych we wszystkich porach roku: ozdobnie kwitnących, barwnolistnych, wyraziście przebarwiających się jesienią, a także zachowujących walory dekoracyjne poza sezonem wegetacyjnym - posiadających oryginalny pokrój lub korę oraz zimozielonych. Obok walorów wizualnych roślinności, dla komfortu rekreacji na terenie parku, podstawowe znaczenie będzie miał tworzony przez nie mikroklimat. Wysokie drzewa ocienią w przyszłości miejsca rekreacji, a gatunki miododajne w okresie kwitnienia będą roztaczały przyjemny zapach.

 

Park na Osiedlu Karpackim był realizowany etapowo. Początkowa koncepcja była modyfikowana  i dostosowywana do pojawiających się potrzeb. Ostatecznie wszystkie wyznaczone cele zostały osiągnięte. Stworzenie nowego miejsca wypoczynku, z atrakcyjnym programem sportowo-rekreacyjnym, pozwoliło osiągnąć wyższą jakość przestrzeni publicznej, bardziej przyjaznej mieszkańcom osiedla. Dzięki realizacji projektu teren zaczął tętnić życiem i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i atrakcyjnych miejsc wypoczynku bielszczan. Nowa, uporządkowana, oświetlona nocą przestrzeń parkowa, zachęca mieszkańców miasta do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu. Zrewitalizowany zakątek osiedla stał się miejscem wypoczynku indywidualnego i grupowego osób w każdym wieku. Utworzenie urozmaiconego zaplecza rekreacyjnego i sportowego, odpowiadającego wymaganiom użytkowników, spowodowało, że chętnie korzysta z nich młodzież, a na placu zabaw licznie gromadzą się dzieci. Podjęte działania w istotny sposób wpłynęły     na poprawę warunków życia i rozwój postaw prospołecznych lokalnej wspólnoty, a teren parku stał się przestrzenią służącą integracji mieszkańców. Dzięki rewitalizacji zdegradowany obszar uzyskał charakter \"serca\" Osiedla Karpackiego i na stałe wkomponował się w jego krajobraz

 

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_397_2156.jpg photo_397_2157.jpg photo_397_2158.jpg photo_397_2159.jpg