BAZA OKOŁOTURYSTYCZNA I AKTYWNE FORMY TURYSTYKI W SOŁECTWIE SKRBEŃSKO

photo_364_2200.jpg photo_364_2200.jpg

Baza okołoturystyczna i aktywne formy turystyki w sołectwie Skrbeńsko powstały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2007-2013 - Priorytet III: Turystyka - Działanie 3.2:  Infrastruktura okołoturystyczna - Poddziałanie 3.2.2: Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty  publiczne.

W ramach inwestycji zakupiono grunt w Skrbeńsku oraz stworzono na tym terenie kompleks sportowo-rekreacyjny, na który składa się: przebudowane istniejące boisko do piłki nożnej, nowe boisko do piłki siatkowej plażowej, korty tenisowe, zewnętrzny stół do tenisa, piramida linowa do wspinania oraz miejsce do grillowania. Teren został wyposażony w odpowiedni system komunikacyjny: ciąg pieszo-jezdny z placem, ścieżka żwirowa, parking oraz wyposażenie dodatkowe: ławeczki, kosze na śmieci, ogrodzenie. Boisko do piłki nożnej w Skrbeńsku doposażono także w trybuny stalowe dla widzów.

Budowa bazy okołoturystycznej i aktywnych form turystyki w sołectwie Skrbeńsko  przyczyniła się do realizacji celów społecznych związanych z podniesieniem  jakości i atrakcyjności oferty turystycznej na terenie Gminy Godów. Przy realizacji zadania kierowano się wyborem estetycznych rozwiązań, które wpisują się w charakter miejscowości.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Skrbeńska, stanowi rozbudowę istniejącego zaplecza znajdującego się w sąsiedztwie (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, punkt wypoczynkowy, Ośrodek Kultury), tworząc razem z nim kompleks sportowo-rekreacyjny, na którym każdy znajdzie coś dla siebie. 

Dzięki realizacji zadania nastąpiła poprawa oferty infrastruktury sportowej, zwiększenie ilości osób spędzających wolny czas w sposób aktywny poprzez zapewnienie szerokiej oferty form spędzania czasu na świeżym powietrzu, a także zwiększenie liczby turystów, zarówno z Polski, jak i – ze względu na bliskość granicy polsko- czeskiej – z Czech.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_364_2200.jpg photo_364_2201.jpg photo_364_2202.jpg photo_364_2203.jpg