SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7, UL. TARNOGÓRSKA 59 - MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH

photo_363_2199.jpg photo_363_2199.jpg

Cel - Budzenie świadomości aktywnego wypoczynku poprzez możliwość korzystania z nowopowstałych obiektów sportowych.

Zadanie pn. „Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59 – modernizacja boisk szkolnych” zrealizowano w 2015 r.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie modernizacji boisk szkolnych polegających na przebudowie i rozbudowie istniejących boisk sportowych na wielofunkcyjny plac sportowy wraz z odwodnieniem, rozbudową i budową elementów towarzyszących i infrastruktury technicznej.

Wartość inwestycji: 1 705 000, 00 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości: 449 300,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

1.     boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, ręcznej o polu gry 36,5x19 m – nawierzchnia poliuretanowa,

2.     boisko do koszykówki o polu gry 26x14 m – nawierzchnia poliuretanowa,

3.     boisko do siatkówki o polu gry 9x18 m – nawierzchnia poliuretanowa,

4.     bieżnia lekkoatletyczna okólna 3 torowa dł. 112 m – nawierzchnia poliuretanowa,

5.     bieżnia sprinterska 3 torowa dł. 60 m – nawierzchnia poliuretanowa,

6.     bieżnia prosta zakończona zeskokiem w dal,

7.     montaż niezbędnego wyposażenia boisk dł. 112 m,

8.     utwardzenie i umocnienie istniejących skarp z możliwością wykorzystania do rekreacji (ławki, trybuny),

9.     budowa i remont istniejącego ogrodzenia, piłkochwyty,

10.    oświetlenia boisk z funkcja automatyki,

11.   przebudowę i rozbudowę drogi wewnętrznej (droga pożarowa),

12.   budowę miejsc parkingowych,

13.   budowę ciągów pieszych, w tym schodów terenowych,

14.   montaż platformy przychodowej dla niepełnosprawnych,

15.   budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, wraz z przyłączem,

16.   przebudowę kanalizacji sanitarnej,

17.   montaż malej architektury (ławki, kosze na śmieci),

18.   zagospodarowanie terenów zielonych.

 Łączna powierzchnia terenu opracowania: 0,47 ha

 Realizacja obiektów sportowych umożliwi aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_363_2199.jpg photo_363_2342.jpg photo_363_2343.jpg photo_363_2344.jpg