BUDYNEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA

photo_354_2161.jpg photo_354_2161.jpg

Powstały w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórka istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy ul. Gaikowej” obiektu użyteczności publicznej, tj. budynek Gminnego Przedszkola i Żłobka zlokalizowany jest w centrum Bojszów przy ul. Gościnnej. Przestrzeń architektoniczna została podzielona na część ogólnodostępną z:

·  drogę pożarową obsługującą również zlokalizowany w tej części działki parking na 12 samochodów,

·  wyjścia ewakuacyjne z sal przedszkolnych – prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku,

·  chodnik z kostki betonowej

oraz na część przeznaczoną wyłącznie dla potrzeb dzieci z ogrodzonym placem zabaw wyposażonym w wolnostojącą toaletę. Teren przedszkola i żłobka został ogrodzony przy wykorzystaniu płotów stalowych w oparciu o rozwiązania systemowe.

Nad istniejącym na granicy działki rowem melioracyjnym zostały zamontowane kładki, które umożliwiają przejście z placu zabaw na teren zielony. Forma architektoniczna budynku jest zharmonizowana z istniejącym otoczeniem.

·  Powierzchnia działki = 0,365933 ha

·  Powierzchnia zabudowy budynku = 972,59m²(0,26%)

·  Powierzchnia terenu biologicznie czynna = ~ 1701m²(~46%), w tym plac zabaw = 560m²

·  Powierzchnia terenu utwardzona, nieprzepuszczalna = ~1030m² (~28%)

Obiekt złożony jest z 2 prostopadłościennych brył o różnej długości z dachami dwuspadowymi z naczółkami. Bryły usytuowane są względem siebie pod ostrym kątem i połączone przeszklonym pomieszczeniem tworzącym salę wielofunkcyjną, powstałą w przestrzeni pomiędzy budynkami. Skrzydło wschodnie jest piętrowe, częściowo podpiwniczone, skrzydło zachodnie, mniejsze jest parterowe, bez podpiwniczenia. Komunikację poziomą stanowi jeden korytarz, z którego dostępne są poszczególne pomieszczenia. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe oraz dźwig osobowy.

·  Kubatura brutto całego budynku = 8299,28m³

·  Ilość kondygnacji = 3

·  Powierzchnia zabudowy budynku = 972,59m²

·  Powierzchnia użytkowa = 1621,81m²

·   Wysokość budynku = 9,46m

Piwnica: pomieszczenia techniczne i gospodarcze, magazyny, pomieszczenia konserwatora; pomieszczenia do przygotowywania posiłków.

Parter: 4 sale przedszkolne, pomieszczenia żłobka, pomieszczenia sali wielofunkcyjnej zlokalizowanej pomiędzy poszczególnymi skrzydłami, pomieszczenia sanitariatów do obsługi sal przedszkolnych, szatni oraz pomieszczeń gospodarczych.

Wybór technologii wykonania oraz zastosowane rozwiązania techniczne uznano za optymalne ze względu na:

·  stopień skomplikowania prac,

·  lokalne warunki fizyczno-klimatyczne,

·  efektywność energetyczną,

·  trwałość materiałową, prawną i instytucjonalną,

·  neutralny wpływ obiektu na środowisko.

Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do wszystkich pomieszczeń na I piętrze umożliwia dźwig osobowy, wszystkie podłogi na kondygnacjach zaprojektowane są na jednym poziomie, przejścia pomiędzy pomieszczeniami bezprogowe.

Głównym celem realizacji inwestycji było wybudowanie nowoczesnej placówki, która w pełni zabezpieczy miejsca przedszkolne dla wszystkich dzieci w Bojszowach. Cel został osiągnięty, zwiększyła się liczba oddziałów przedszkolnych w Bojszowach (dwa nowe oddziały), a tym samym liczba miejsc przedszkolnych wzrosła z 84 do 150.  W obiekcie znajduje się sześć oddziałów przedszkolnych oraz jeden oddział żłobkowy. Łącznie z opieki będzie mogło korzystać stosiedemdziesiąt dzieci (w tym 20 żłobkowiczów). Piękne i nowoczesne są nie tylko pomieszczenia i wyposażenia obu placówek. Przedszkolacy, jak również żłobkowicze, będą mieli do dyspozycji plac zabaw wyposażony w atestowane urządzenia zabawowe.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_354_2161.jpg photo_354_2162.jpg photo_354_2163.jpg