Projekt \"Rewitalizacja terenu zielonego - Park Warpie w Będzinie\"

Park Warpie jest to duży obszar miejski zlokalizowany przy osiedlu mieszkaniowym Warpie Wschód.  Został urządzony w 1932 r. dla mieszkańców kolonii górniczej Koszelew przez zarządzające kopalnią „Paryż” Towarzystwo Francusko-Włoskie.

Podstawowym celem projektu „Rewitalizacja terenu zielonego – Park Warpie w Będzinie” jest propagowanie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu oraz ożywienie terenów zielonych, które dotychczas zaniedbane zniechęcały do korzystania z tej infrastruktury i nie spełniały funkcji rekreacyjnej ani estetycznej. Realizacja projektu w zdecydowany sposób przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności miasta.

Znajdująca się na terenie parku Strefa Aktywności Rodzinnej to wyjątkowe miejsce dla całej rodziny. Zachęca swoją nowoczesnością i ciekawymi rozwiązaniami. Na wspomnianej przestrzeni zlokalizowane są atrakcje zapewniające mieszkańcom aktywne formy spędzania wolnego czasu. Aby pogodzić możliwość przebywania na zewnątrz z jednoczesnym dostępem do bieżących informacji, poczty elektronicznej lub innych interesujących treści obszar objęto strefą Wi-Fi. Ponadto teren jest monitorowany i oświetlony. Kompleks znajduje się w parku nieopodal centrum miasta, przy dużych osiedlach mieszkaniowych. Pomimo dużych obszarów zielonych teren dotychczas był zaniedbany. Projekt jest inwestycją prowadzącą do stworzenia nowego oblicza parku jako miejsca atrakcyjnego dla wszystkich mieszkańców. Zyskał nową szatę wizualną – wycięto stare i zniszczone krzaki oraz drzewa, przebudowano istniejące alejki, ustawiono szereg nowych ławek, wymieniono kosze na śmieci.

Połączono siłownię pod gołym niebem z placem zabaw, aby rodzice mogli aktywnie spędzać wolny czas, podczas gdy ich pociechy oddają się zabawie. Najnowsze urządzenia, zaprojektowane i dobrane zgodnie z panującymi obecnie standardami umożliwiają wspaniałą, a co najważniejsze, bezpieczną zabawę. Celem projektu było stworzenie obiektu rekreacji dla mieszkańców w różnym wieku i o różnych potrzebach. W ramach jednego kompleksu ruchowo – rekreacyjnego umieszczono tam przyrządy ćwiczeniowe przeznaczone dla użytkowników dorosłych oraz dzieci.

W ramach rewaloryzacji Parku Warpie wykonano szereg działań składających się na proces odnowienia i uatrakcyjnienia założenia parkowego:

-  wycinkę drzew wyznaczonych do usunięcia,
-  wymianę nawierzchni na kostkę betonową i przebudowę ciągów pieszych/alejek parkowych,
-  rozbiórkę części betonowego amfiteatru i wykorzystanie pozostałej konstrukcji dla aranżacji strefy wejściowej na plac zabaw,
-  likwidację części schodów terenowych wraz z zasypaniem wykopów i wyprofilowaniem skarp,
-  przebudowę schodów terenowych,
  - rozbiórkę murów oporowych umacniających skarpy i schody oraz betonowych elementów starej fontanny – wraz z zasypaniem wykopów oraz wyprofilowaniem skarp,

- budowę Strefy Aktywności Rodzinnej obejmującej: plac zabaw dla dzieci z syntetyczną nawierzchnią amortyzującą, strefę fitness – siłownię zewnętrzną z pięcioma przyrządami podwójnymi, park linowy z dużymi piramidami stożkowymi i zjeżdżalniami na amortyzującej nawierzchni żwirkowej, system kamer monitoringu, punkt dostępowy do internetu w technologii radiowej Wi-Fi, strefę wejściową z betonowymi schodami i zjeżdżalnią rurową na skarpie, nowe ciągi piesze zapewniające komunikację

-  wewnątrz strefy i łączące ją z układem komunikacyjnym parku,

-  budowę ogrodzenia wraz z furtkami wejściowymi oraz bramą serwisową,

-  utworzenie nowych ciągów alejek dla realizacji komunikacji na terenie parku,

-  instalację latarni oświetleniowych na terenie całego parku wraz z zasilaniem dla systemu monitoringu, punktu dostępowego Wi-Fi i toalety, która ma być wybudowana według oddzielnej dokumentacji projektowej,

-  instalację urządzeń towarzyszących w postaci ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych,

-  budowę obiektu małej architektury w postaci altany tworzącej centrum kontemplacji,

-  budowę parkingu o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych,

-  nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych,

-  wykonanie nawierzchni trawnikowej metodą darniowania oraz siewu.

W obrębie ogrodzonej strefy rekreacyjnej wykonano liczne nasadzenia ponad 20 gatunków drzew i krzewów ozdobnych. Na terenie parku zamontowano 46 nowych ławek z oparciami, 26 koszy na śmieci oraz wykonano ponad 100 nowych nasadzeń. Na końcu ciągu pieszego utworzone zostało wspomniane wcześniej centrum kontemplacji służące relaksowi na świeżym powietrzu. Centrum jest dedykowane osobom starszym. Na jego terenie znajdują się ławki oraz donice z ozdobną roślinnością. Obok parku utworzono parking uwzględniający miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Zmiany poczynione w ramach inwestycji bez wątpienia wpłynęły na poprawę atrakcyjności Będzina jako miasta przyjaznego mieszkańcom. Efekty tych zmian widać na wielu płaszczyznach. Liczba mieszkańców, którzy chcą aktywnie spędzać czas znacznie wzrosła, a park, szczególnie w okresie wiosennym i letnim, tętni życiem.

Dla mieszkańców osiedla Warpie i okolic zrewitalizowany obszar stał się ważnym punktem na kulturalno-rozrywkowej mapie miasta. Odbywają się tam festyny, podczas których najmłodsi mają okazję uczestniczyć w zabawach prowadzonych przez doświadczonych animatorów. Przedsięwzięcie od początku ukierunkowane było na rewitalizację zielonych obszarów na terenie miasta oraz ich ożywienie społeczne, a także działania zmierzające do promocji aktywności mieszkańców poprzez podniesienie jakości ich życia oraz zaoferowanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Inwestycja to nowatorskie rozwiązania architektoniczne, spełniające wszystkie standardy i normy wpływające na poprawę estetyki i wizerunku Będzina.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_331_2001.jpg photo_331_2002.jpg photo_331_2005.jpg photo_331_2006.jpg photo_331_2008.jpg