Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach -zapleczem turystycznym Jury Krakowsko-Częstochowskiej

photo_326_1966.jpg photo_326_1966.jpg

Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach powstało w odpowiedzi na potrzebę rozwiązania problemu związanego z niską konkurencyjnością turystyczną Gminy i Miasta Koziegłowy, a przede wszystkim niedostosowaniem do wymogów współczesnej turystyki infrastruktury technicznej, w tym bazy okołoturystycznej i aktywnych form wypoczynku oraz organizowania działalności rekreacyjno – wypoczynkowej, wspólnych imprez krzewiących kulturę. Dzięki realizacji zadania wykorzystany został potencjał turystyczny gminy Koziegłowy, powstała infrastruktura umożliwiająca sprawną obsługę ruchu turystycznego.

Celem głównym projektu była poprawa konkurencyjności turystycznej Gminy i Miasta Koziegłowy. Głównym założeniem projektu było stworzenie zaplecza turystycznego i wydłużenie sezonu, w którym wolny czas będą spędzać nie tylko mieszkańcy gminy, ale także goście z województwa śląskiego i kraju, co w znacznym stopniu wzmocni konkurencyjność turystyczną także regionu. Dodatkowym atutem przedsięwzięcia jest niewątpliwie jego lokalizacja, w tym położenie w sąsiedztwie Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury, Punktu Informacji Turystycznej oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Koziegłowy.

Zakres projektu obejmował budowę infrastruktury (na cele imprez kulturalno-sportowych, aktywnych form turystyki oraz bazy okołoturystycznej), w tym sceny wraz z zadaszeniem i widownią, zaplecza sanitarno-socjalnego dla obsługi turystów oraz artystów występujących na scenie – przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; skate parku, dróg wewnętrznych i parkingów, ciągów pieszych oraz stanowisk ekspozycji i promocji ludowego rękodzieła. Teren został wyposażony także w małą architekturę: plac zabaw, stoliki, ławki, kosze oraz w miejsca siedzące dla uczestników wspólnych imprez kulturalno-sportowych, organizowanych w ramach zintegrowanej oferty dla mieszkańców i turystów. Ponadto w ramach inwestycji zostały przeprowadzone następujące prace: budowa kanalizacji deszczowej mająca za zadanie przejęcie wód opadowych z terenu objętego projektem i odprowadzania ich do cieku wodnego. Zapewniono nadzór inwestorski oraz promocję projektu. 

W kontekście osiągnięcia celów działania ważnym elementem było wspieranie podmiotów publicznych działających w sektorze turystyki. Infrastruktura powstała w ramach projektu będzie służyła Beneficjentowi, wzmocni ofertę turystyczną o znaczeniu ponadlokalnym, przyczyni się do rozwoju turystki i rekreacji na jej obszarze, w tym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz umożliwi organizację imprez kulturalno-sportowych

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_326_1966.jpg photo_326_1967.jpg photo_326_1968.jpg photo_326_1969.jpg