Adaptacja pomieszczeń budynku \"E\" Przy ul. De Gaulle\'a 72 w Zabrzu na Salę Audytoryjną Wydziału Inżynierii Biomedycznej.

photo_317_1893.jpg photo_317_1893.jpg

Na podstawie oceny potencjału naukowo-badawczego obszaru nauki, jaką jest inżynieria biomedyczna, Senat Politechniki Śląskiej na wniosek Rektora powołał w 2010 roku pierwszy w kraju Wydział Inżynierii Biomedycznej. Od tego momentu rozpoczęto budowę zaplecza dydaktycznego, w oparciu o istniejące i nowo-projektowane obiekty. Zakłada się stworzenie nowoczesnego zespołu obiektów mieszczących pomieszczenia dydaktyczne i naukowe oraz zespół nowoczesnych pomieszczeń laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz uporządkowanie i dookreślenie przestrzenne terenu kampusu Politechniki Śląskiej na terenie Zabrza przy ul. Roosevelta, de Gaulle’a i nadanie mu charakteru stosownego dla ośrodka naukowego jakim jest Politechnika Śląska. Przed powstaniem nowego budynku laboratoryjno-dydaktycznego podjęto decyzję o adaptacji na potrzeby sali wykładowej części budynku „E” oraz jego przebudowy i modernizacji w zakresie formy zewnętrznej. Budynek E kampusu Politechniki Śląskiej w Zabrzu do 2002 roku był użytkowany przez MZBM a następnie został adaptowany na obiekt administracyjno-dydaktyczny Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Po zrealizowaniu rozbudowy budynku przy ul. Roosevelta budynek E przejął Wydział Inżynierii Biomedycznej. W związku z koniecznością wyposażenia nowego wydziału w salę wykładową podjęto w 2013 roku decyzję o adaptacji północnej części budynku na audytorium, mogącego pomieścić łącznie 200 osób. Przebudowa i nadbudowa obiektu obejmowała wyburzenie ścian wewnętrznych korytarzowego budynku. Powstała w ten sposób przestrzeń została przekryta kratownicową konstrukcją i wyposażona w zaplecze techniczne. Na 1 piętrze przebudowany i powiększony został hol, tak by stanowić reprezentacyjne foyer sali. Estetyka wnętrz osadzona jest w duchu stechnicyzowanego minimalizmu. Konstrukcja przekrycia została wyeksponowana, podobnie jak inne elementy technologiczne i konstrukcyjne. Ściany pokryto powłoką betonową. Sufity stanowią surowe płyty akustyczne z blachy perforowanej. Monochromatyczną kolorystykę, opartą o szarości stali, betonu i żywic przełamuje jedynie czerwień siedzisk i kubicznej katedry wykładowej. Przy stosunkowo niedużym budżecie przedsięwzięcia udało się wykonać niezbędne prace zzewnątrz obiektu. Wykonano remont elewacji, budynek otrzymał logo Politechniki Śląskiej w miejsce okien zlikwidowanych pomieszczeń piętra, nowe zadaszenia nad wejściami oraz nową kolorystykę harmonizującą z otoczeniem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_317_1893.jpg photo_317_1894.jpg photo_317_1895.jpg photo_317_1896.jpg photo_317_1897.jpg