Budowa obiektu handlowo-usługowego pod nazwą „Galeria Zabrze”oraz budowa obiektu handlowo-garażowego wraz z kładką pieszą.

photo_316_1887.jpg photo_316_1887.jpg

Zaprojektowany obiekt handlowo-usługowo „GALERIA ZABRZE” zlokalizowany jest w ścisłym centrum Zabrza na działce położonej pomiędzy ulicami Wolności i Barbary i stanowił I etap realizacji inwestycji. Stanowi uzupełnienie luki w zabudowie pierzejowej ul. Wolności. W II etapie zrealizowany został obiekt handlowo-garażowy, który jako obiekt uzupełniający jest wielopoziomo-wym parkingiem z funkcją handlową, zlokalizowany na działce pomiędzy ulicami Barbary i Kowalskiej. Spadek terenu działek w kierunku północnym miał znaczący wpływ na ukształtowanie oraz wzajemne powiąza-nie projektowanych obiektów. Główny obiekt galerii jest niepodpiwniczonym, czterokondygnacyjnym budynkiem dostępnym dla klientów za-równo od strony ulicy Wolności (wejście na poziom „0”) jak i od strony ulicy Barbary (wejście na poziom”1”). Wnętrze obiektu ukształtowano w formie galerii handlowo-usługowo-biurowej z wewnętrznym dziedzińcem doświetlonym od góry świetlikiem dachowym. Na poziomach od „0-2” zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na handel, gastronomię i usługi, nato-miast poziom ”3” przeznaczony został w całości na biura. Wewnątrz obiektu zaprojektowano szereg pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, technicznych i gospodarczych. Wygodną komunikację zapewniają dwukierunkowe schody ruchome, 2 windy (dostosowane dla osób niepełno-sprawnych), winda towarowa oraz 2 klatki schodowe. Naprzeciwko budynku galerii, od strony jej południowj elewacji, zlokalizowany został wielopoziomowy parking. Obiekt jest budynkiem czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w którym parter przeznaczony został na cele handlowo-usługowe, natomiast na pozostałych poziomach zaprojektowane miejsca parkingowe dla klien-tów. Budynek galerii połączony jest z wielopoziomowym garażem dwupoziomową kładką, biegnącą nad ulicą Barba-ry. Komunikację pionową zapewniają 2 klatki schodowe oraz winda. Obiekt posiada charakter wielkomiejski, reprezentacyjny, dobrze wpisuje się w zabudowę Miasta Zabrze a przy wysokim standardzie wykończenia tworzy nową jakość w przestrzeni ścisłego Centrum

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_316_1887.jpg photo_316_1888.jpg photo_316_1889.jpg photo_316_1890.jpg photo_316_1891.jpg photo_316_1892.jpg