Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.: ”TOSZKOLAND – Integrujmy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach.

photo_314_1877.jpg photo_314_1877.jpg

Celem projektu było utworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej, które służy wszystkim mieszkańcom Gminy Toszek oraz osobom zamieszkującym i odwiedzającym z całego woj. śląskiego tereny gminy przy okazji zwiedzania zabytków, czy podróżowania ścieżkami rowerowymi, poprzez: • poprawę jakości życia mieszkańców miejsko-wiejskiej Gminy Toszek przez estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej dającej możliwość wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu, • stworzenie miejsca sprzyjającego nawiązywaniu codziennych kontaktów mieszkańców Gminy Toszek, międzypokoleniowej integracji, rozwoju ich tożsamości oraz podtrzymywania tradycji lokalnych, budowę nowoczesnej infrastruktury turystycznej, co bezpośrednio wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i promocję Gminy Toszek i tym samym woj. śląskiego. Potrzeba stworzenia nowoczesnego miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej uzasadniona była szczególnie na tym obszarze, na którym brakuje alternatywnych form aktywizujących społeczność lokalną. Mieszkańcy Toszka nie mieli tak wielu możliwości spędzania wolnego czasu i wypoczynku, jak w innych miastach. Opis realizacji. Głównym zadaniem niniejszej operacji było zagospodarowanie centrum miasta pod infrastrukturę rekreacyjną. W ramach inwestycji zagospodarowano skwer miejski poprzez: remont altany parkowej, postawienie ogrodzenia, elementów zabawowych oraz urządzeń fitness. Dodatkowymi działaniami była pielęgnacja istniejącej zieleni, posadzenie rabatek z kwiatami oraz trawy. Uwieńczeniem zakończenia inwestycji było oświetlenie niniejszego terenu. Centralnym punktem tworzonego skwerku jest altana, potoczenie przez mieszkańców Toszka zwana „Grzybem”. Jest to mały obiekt posiadający jednak wielkie znaczenie kulturowe i emocjonalne. Wszakże z jego historią związanych jest wiele pokoleń mieszkańców Toszka. To w tym miejscu odbywały się sobotnie potańcówki, to tu robotnicy wracając z pracy żartowali popijając piwo, to tu właśnie kultywowano gwarę i tradycje śląskie. Realizacja inwestycji spowodowała odrodzenie i ożywienie tego miejsca, które jest z miastem i jego mieszkańcami nieodzownie związane. Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji i pielęgnacji dendrologicznej drzewostanu, krzewów i zieleni znajdujących się na terenie skwerku, stał się on przykładem renowacji miejsca o znaczeniu turystycznym. Dzięki znajdującym się w tym miejscu niepowtarzalnym walorom przyrodniczym, które zostały wykorzystane w celu funkcjonalnego zagospodarowania tego terenu pod odpowiednie strefy tematyczne TOSZKOLAND-u, skwer ten stał się wizytówką miasta i przystanią dla przejeżdżających tędy turystów. Realizacja zadania wpłynęła bezpośrednio na podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, w sposób sprzyjający nawiązywaniu codziennych kontaktów. Utworzenie na teranie skwerku plenerowej siłowni, placu zabaw miejsca do gier (stanowiących przykład nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej) daje mieszkańcom możliwość do ciekawego spędzania wolego czasu. Zamontowane urządzenia fitness pozwalają na aktywny wypoczynek, połączony z rozwojem zdrowia i sprawności fizycznej u seniorów, dorosłych oraz młodzieży. Plac zabaw natomiast jest idealnym miejscem dla rozwoju aktywności ruchowej dziecka. Aktywność fizyczna, szczególnie w warunkach do tego przystosowanych, w gronie rówieśników stanowi niewątpliwie doskonały sposób spędzania wolnego czasu. Ponadto na terenie skwerku powstała specjalna ściana, przeznaczona głównie dla młodzieży, do wyrażania swoich przekonań przy pomocy sztuki (graffiti).Ważnym elementem skwerku jest zadaszona altana z miejscami i stołami przeznaczonymi do gier planszowych, tj. szachownica, chińczyk, statki oraz stół do gry w karty. Kontynuacja starych, często już zapomnianych tradycji związanych z tymi grami, na pewno zaspokoiła potrzeby dzieci, dla których to idealny sposób rozrywki oraz osób starszych, które do wzmiankowanych gier przejawiają sentymentalny stosunek, gdyż przypominają im czasy ich dzieciństwa. Bezpieczny oraz dostosowany do oczekiwań i potrzeb mieszkańców w różnym wieku TOSZKOLAND wpływa niewątpliwe korzystnie zarówno na rozwój fizyczny i psychiczny, ale przede wszystkim sprzyjać będzie nawiązywaniu codziennych kontaktów wszystkich pokoleń - począwszy od dzieci, poprzez młodzież, rodziców i dziadków.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_314_1877.jpg photo_314_1878.jpg photo_314_1879.jpg photo_314_1880.jpg