Rewitalizacja centrum miasta Łazy.

photo_306_1836.jpg photo_306_1836.jpg

1.CEL Celem projektu rewitalizacji było podniesienie walorów przestrzeni śródmieścia Łaz. Miasto Łazy jest typowym miasteczkiem, będącym wynikiem rozwoju zajezdni kolejowej, jednej z największych w południowej Polsce. W poszukiwaniu nowego wizerunku miasta Łazy zaproponowano przeprowadzenie rewitalizacji w celu odnalezienia wartości, jaką jest tożsamość miejsca. Przeprowadzone analizy urbanistyczne miały za cel znaleźć odpowiednie przestrzenie urbanistyczne, w których można by było zaproponować miejską funkcję, zbudować przestrzeń, w której doborem odpowiedniego detalu architektonicznego cytować tożsamość miejsca miasta Łaz. Bałagan wywołany zarówno funkcją, jak i formą obiektów obudowujących plac zniszczyłby każdą koncepcję aranżacji. By móc realizować aranżację przestrzenne wykonane z małej architektury, będące równocześnie przestrzenią identyfikującą, symbolem opowiadającym tożsamość miejsca, było porządkowanie przestrzeni. W tym celu została przyjęta prosta zasada kompozycyjna polegająca na budowaniu wnętrz urbanistycznych. W zbudowane aranżacje przestrzenne wprowadzano treść o charakterze symbolicznym, stosując odpowiedni dobór małej architektury. W Celu odciążenia komunikacyjnego przestrzeni śródmieścia poddanej rewitalizacji, zaproponowano modernizację ulicy Wiejskiej, budowę nowej drogi Okólnej z zapleczem parkingowym i zajezdnią autobusową. W zakres projektu wchodziły tereny śródmieścia miasta Łaz: : 1.Plac przed dworcem wraz z budynkiem PKP 2.Ulica Kościuszki 3.Plac przed Biblioteką 4.Ulica Okólna i Wiejska o łącznej powierzchni 9323, 62 m2 2.REALIZACJA Projekt został zrealizowany w dwóch etapach. 1. Etap- realizacja obwodnicy Śródmieścia z zapleczem parkingowym, Ulicy Okólnej i Wiejskiej- czas realizacji: 16.04.-16.08.2012r. 2. etap- realizacja modernizacji budynku dworca PKP wraz z placem przed dworcem, ulicy Kościuszki i placu przed Biblioteką- czas realizacji: 21.08.2012-31.08.2013r. Projekt został zrealizowany w pełnym zakresie I oddany do użytkowania w sierpniu 2013 roku. W efekcie realizacji powstał pasaż pieszo jezdny tworzący główne założenie śródmieścia Łaz, łączący dwa place o randze przestrzeni publicznej. Przestrzeń ta została odciążona od uciążliwego ruchu kołowego i zabezpieczona nowymi miejscami parkingowymi. Odnowiony dworzec PKP stal się ozdobą miejsca. Śródmieście Łaz zyskało przestrzenie publiczne dla mieszkańców . Plac przed dworcem zyskał nową aranżację przestrzenną o randze placu wejściowego do miasta. Wnętrze urbanistyczne zbudowane zostało pomiędzy odnowionym budynkiem dworca PKP a wybudowanymi, ażurowymi arkadami przymykającymi plac od strony północnej. Uporządkowano sklepy w budynku dwora PKP, wprowadzono do niego nową funkcję muzealno –edukacyjną. Dobudowano schody terenowe przed budynkiem, które okazjonalnie pełnią rolę sceny dla występów ulicznych. Plac wypełniono rzeźbami świetlnymi, ławkami, zielenią. Światło zastosowane w rzeźbach przestrzennych odegrało znaczącą rolę. Dobór ich kolorów podyktowany był kolorystyką znaków świetlnych przy torach. Latarnie swoją formą i kolorami będą nawiązywały do tradycji kolejarskiej, przywrócą historię miasta. Zaproponowano zmiany w miejscach, w których pozwalał status własności. Ulica Kościuszki W ulicy Kościuszki na odcinku ( Wiejska- plac przed dworcem PKP) wymieniono nawierzchnię, latarnie, małą architekturę. W strefach wejściowych do placów zaproponowano oświetlenie ledowe najazdowe w nawierzchni ulicy. Ich zadaniem było podkreślanie zmiany charakteru przestrzeni. Plac przed Biblioteką Plac przed Biblioteką, zawdzięcza swoje powstanie rozburzeniom oraz przejęciu przez Urząd Miejski działek pozbawionych właścicieli, natomiast nazwa jaka się przyjęła wynika z ulokowania naprzeciw Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy. Plac, o którym jest mowa, to zlepek dwóch terenów, na których kiedyś stały dwie kamienice. Występująca wokół zabudowa posiada znaczące dysproporcje wysokościowe, które zapewne mogłyby powodować dysharmonię wnętrza urbanistycznego. Podobnie jak przy poprzednim placu zastosowano zasadę budowania wnętrza urbanistycznego Zbudowano je za pomocą podkreślenia ograniczeń narożników. Wysokie, ażurowe ramy wydzielają przestrzeń placu, w której dominuje fontanna, stanowiąc jej tło. Zastosowano elementy rzeźbiarskie indywidualne, które działają formą i jednocześnie dobranym, kolorystycznie światłem, nawiązującym do tradycji kolei. Plac dopełniono zielenią zaaranżowaną z 300 babusów podświetlonych ledami w poziomi gruntu, ławek, latarń. W efekcie przeprowadzonej rewitalizacji śródmieścia miasta Łazy uzyskano spójną śródmiejską przestrzeń publiczną z zapleczem komunikacyjnym w postaci obwodnicy oraz dużej ilości miejsc do parkowania. Plac przed dworcem pełni rolę placu wejściowego, plac przed biblioteką rolę placu wypoczynkowego, ulica Kościuszki łączy dwa place oraz daje potencjał dla drobnego handlu. Budynek dworca zyskał nowy kostium architektoniczny, poza poczekalnią dworcową oferuję usługi oraz edukację o mieście i tradycji kolejarskiej. Śródmieście zyskało nowe miejsca do parkowania w ilości 9.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_306_1836.jpg photo_306_1837.jpg photo_306_1838.jpg photo_306_1839.jpg photo_306_1840.jpg photo_306_1841.jpg