Rewitalizacja Małego Rynku w Skoczowie poprzez remont chodników i terenów zielonych.

photo_289_1750.jpg photo_289_1750.jpg

„Mały Rynek” położony jest u zbiegu ulic Mickiewicza i Cieszyńskiej w Skoczowie, w bliskim sąsiedztwie Rynku. Położony jest na obszarze staromiejskiego układu urbanistycznego Skoczowa, wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją A-389/81. Od wschodu skwer sąsiaduje z parkingiem obsługującym centrum miasta, a od południa ogranicza go zwarta zabudowa. W zachodniej części zieleńca zlokalizowany jest pomnik upamiętniający zburzoną przez hitlerowców synagogę. Obszar posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren skweru w wersji pierwotnej podzielony był ścieżkami pieszymi na kilka nieregularnych fragmentów zieleni, nawierzchnie ścieżek ziemne. Projekt poprzez zmianę układu kompozycyjnego skweru, miał na celu rewitalizację miejsca, w celu zwiększenia atrakcyjności miejsca i rozszerzenia oferty turystyczno-kulturalnej. Obszar Małego Rynku stał się miejscem wypoczynku mieszkańców Skoczowa i odwiedzających go turystów. Zakres robót obejmował wykonanie nowych chodników, częściowe wycięcie oraz pielęgnację istniejącej zieleni, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie oświetlenia parkowego, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, słupki ograniczające), montaż instalacji monitoringu zewnętrznego. Kompozycja nowo projektowanej zieleni i układu komunikacyjnego oparta jest układzie mniejszych i większych kwadratów oddzielonych od siebie pasami z kostki brukowej koloru czerwonego. Poszczególne kwadraty, za wyjątkiem największego, wypełnione są jednym gatunkiem roślin. Przy doborze gatunkowym projektowanych roślin kierowano się: •atrakcyjnością gatunku przez cały okres wegetacyjny, do nasadzeń wybierano rośliny o różnym zabarwieniu liści, a także zróżnicowanym pokroju, •odpornością gatunku na niekorzystne dla wzrostu roślin warunki miejskie oraz łatwość uprawy, wybrano gatunki niewymagające co do podłoża dość szybko rosnące, •dostosowaniem poszczególnych gatunków do warunków świetlnych terenu. Podczas prowadzenia robót odkryto fundamenty synagogi, które zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały zinwentaryzowane i zabezpieczone.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_289_1750.jpg photo_289_1751.jpg photo_289_1752.jpg photo_289_1753.jpg photo_289_1754.jpg photo_289_1755.jpg