Budynek Centrum Logistyczno – Technologicznego z zapleczem administracyjnym.

photo_285_1728.jpg photo_285_1728.jpg

Budynek centrum logistyczno – technologicznego z zapleczem administracyjnym jest obiektem zrealizowanym przez Inwestora prywatnego, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach przekształceń terenów usług publicznych w Pszczynie przy ul. ks. Bednorza 26. GK WONAM S.A. jest firmą realizującą przedsięwzięcia związane z górnictwem, budownictwem i energetyką, którym towarzyszy motto firmy „Już dzisiaj tworzymy przyszłość”. W 2012 roku spółka obchodziła 20-lecie swojej działalności. Budowa obiektu możliwa była m.in. dzięki wsparciu Unii Europejskiej, poprzez realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 pod tytułem „Wzrost konkurencyjności Grupy Kapitałowej Wonam S.A. poprzez budowę centrum logistyczno-technologicznego z zapleczem administracyjnym w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i ulepszonych usług”. Ponieważ Inwestor jest firmą działająca na lokalnym rynku, zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności promuje i wspiera sport wśród dzieci i młodzieży regionu, współtworząc m.in. lekkoatletyczny klub LKS Pszczyna, powołując WONAM TEAM , czy też organizując coroczne zawody – biegów w parku pszczyńskim. Wybór lokalizacji nowej siedziby i budowa obiektu na terenach poprzemysłowych wymagających rewitalizacji w mieście Pszczyna był zatem działaniem świadomym Inwestora, który poza marketingową funkcją architektury nowej siedziby, liczył na pozytywną zmianę wizerunku terenów poprzemysłowych okolicy. Teren sąsiaduje m.in. z zabudową mieszkaniową wielorodzinną:  Osiedlem Piastów Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  budynkami socjalnymi wielorodzinnymi OPS UM Pszczyna,  nowo-zrealizowaną deweloperską zabudową mieszkaniową przy ul. Dobrawy. W najbliższym otoczeniu obiektu znajdują się pozostałe tereny poprzemysłowe przy ul. Bednorza, oraz zabudowa usługowo – handlowa typu: Inter Marche, Brico Marche, czy Carrefour. Projekt powstał w 2011 roku, w grudniu tego samego roku Inwestor otrzymał decyzję pozwolenia na budowę, zaś dwa lata później decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Obiekt zlokalizowany równolegle do ulicy Bednorza, otwiera się formą strefy wejściowej w kierunku ulicy. Wpływa na uatrakcyjnienie terenu, dotychczas kojarzonego przez mieszkańców negatywnie. Jako obiekt biurowo – usługowy firmy przemysłowej, został zlokalizowany w mieście, ale mimo wszystko na obszarze o cechach podmiejskich, w sąsiedztwie łatwych powiązań transportowych – droga krajowa nr 1 o charakterze ponadregionalnym. Pozytywny wpływ obiektu na otoczenie można zaobserwować dzięki coraz częściej realizowanym w pobliżu inwestycjom prywatnym.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_285_1728.jpg photo_285_1729.jpg photo_285_1730.jpg photo_285_1731.jpg photo_285_1732.jpg