Zmiana funkcji Hali Widowiskowo-Sportowej na Centrum Kulturalne i Edukacyjne.

photo_279_1705.jpg photo_279_1705.jpg

Przedmiotem projektu było zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na rozbudowie i przebudowie będącej w stanie surowym hali widowiskowo – sportowej, a w efekcie uzyskanie w ramach tego obiektu dwóch niezależnych funkcjonalnie części: części teatralno–widowiskowej i edukacyjnej – obejmującej m.in. salę widowiskowo-teatralną na 350 osób, dwie sale konferencyjne (z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń), zespół szatniowy, kasy biletowe oraz 2 zespoły sanitarne dla publiczności z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz części rekreacyjnej - w tej części na parterze została utworzona sala do zajęć ruchowych wraz z węzłami sanitarnymi, szatniami, gabinetem masażu oraz sala konferencyjna. Ponadto w ramach realizacji projektu został zagospodarowany teren wokół budynku - parking z zatoką i drogą dojazdową. Obiekt rozpoczęto budować w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w 1989r. przerwano wszelkie prace pozostawiając obiekt w stanie surowym otwartym. W 1997r. zaadaptowano i oddano do użytku zachodnią część budynku stanowiącą krytą pływalnię, która do dnia dzisiejszego służy mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny jak i okolic. W 2003r. gmina zaadaptowała i oddała do użytku południową część obiektu z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2007r. gmina dokończyła obmurowanie i zadaszenie nad częścią sceniczną hali widowiskowej co zamknęło stan surowy. Część obiektu, będąca przedmiotem projektu nie została wcześniej zaadaptowana. Oprócz części teatralno-widowiskowej i edukacyjnej oraz części rekreacyjnej, został wyremontowany także dach nad częścią obejmującą niezaadaptowaną do dziś halę sportową z zapleczem – z uwagi na fakt, że dach musiał być odnowiony kompleksowo dla zachowania bezpieczeństwa całego obiektu. Przewiduje się wyremontowanie i oddanie do użytku hali sportowej w przyszłości, w ramach kolejnego projektu. Ponadto w obiekcie zespoły sanitarne przewidziano z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych wykonano dźwig osobowy oraz platformę dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, w ramach realizacji niniejszego projektu został zagospodarowany teren wokół budynku, ze szczególnym uwzględnieniem parkingu. Na powierzchnię parkingową składa się plac parkingowy oraz zatoka parkingowa zlokalizowana wzdłuż drogi wewnętrznej. Zrealizowano 35 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 1 stanowisko dla autokaru w obrębie zatoki oraz układ komunikacyjny wewnętrzny, umożliwiający swobodny wjazd a także opuszczenie parkingu przez samochody. Bezpośrednim celem projektu jest poprawa wykorzystania walorów rekreacyjnych i kulturowych oraz potencjału edukacyjno-społecznego obszaru dzielnicy miejskiej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Uzasadnieniem podjętych działań jest przywracanie ładu przestrzeni publicznej, w tym podnoszenie wartości substancji miejskiej. Rewitalizacja przyczynić się ma do nadania m. in. nowych funkcji edukacyjnych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych obiektom zdegradowanym. Realizacja projektu skutkować będzie przekształceniami, których oddziaływanie dostrzegalne będzie na trzech płaszczyznach: •infrastrukturalnej (przestrzennej), •społecznej i kulturalnej, •edukacyjnej i rekreacyjnej. Najszybciej zauważalnymi efektami przedsięwzięcia są zmiany w ukształtowaniu i estetyce lokalnej infrastruktury. Dzięki realizacji inwestycji został ukończony budynek, który czekał na wykończenie już od kilkunastu lat. Jego oddanie do użytku przyczyniło się do podniesienia jakości życia społeczności dzielnicy. Zmianom w sferze przestrzennej Czerwionki towarzyszyć będą przekształcenia w tkance społecznej. Dzięki utworzeniu miejsca spotkań i integracji mieszkańców, które będzie znacząco kształtowało tożsamość Czerwionki - efektem prac inwestycyjnych jest uzyskanie obiektu atrakcyjnego dla organizacji imprez dostępnych dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, stan zdrowia czy też majętność. Dzięki projektowi mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn mają na co dzień możliwość korzystania z infrastruktury umożliwiającej rekreację–sali do zajęć ruchowych, nowocześnie wyposażonej, na której działają specjalistyczne sekcje. Oddany do użytku obiekt stanowi idealne i niezastąpione pole do popisu dla instytucji kultury, zainteresowanych aktywizacją społeczności Gminy – poprzez happeningi, koncerty etc. W ramach powierzchni przeznaczonej na cele rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne (konferencyjne) organizowane są również liczne inicjatywy edukacyjne, społeczne i kulturalne Urzędu Gminy i Miasta i Ośrodka Pomocy Społecznej skierowane do dotkniętych długotrwałym bezrobociem, ubóstwem, patologiami i zagrożonych tym samym wykluczeniem społecznym. Dzięki projektowi, do dyspozycji mieszkańców zostały oddane trzy nowocześnie wyposażone sale konferencyjne, przeznaczone na organizację szkoleń i kursów różnego rodzaju. W sferze oddziaływań projektu, kompleksowe i spójne przekształcenia zachodzące zarówno w kwestii jakości infrastruktury i estetyki obszaru, jak i aktywności mieszkańców będą trwale odwracać niekorzystny wizerunek dzielnicy, odzyska ona utracone funkcje miejskie. Osiągnięcie rezultatów przyczyniło się do pomyślnej rewitalizacji 0,83 ha obszaru Czerwionki, podniesienia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej, kulturalnej i turystycznej oraz zahamowania degradacji społecznej dzielnicy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_279_1705.jpg photo_279_1706.jpg photo_279_1707.jpg photo_279_1708.jpg photo_279_1709.jpg