Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów.

photo_276_1678.jpg photo_276_1678.jpg

Projekt realizowano na terenie zabytkowego Parku Miejskiego im. F. Kachla, położonego w centrum miasta Bytomia. Obejmował on obszar ponad 5 ha, na którym zlokalizowany jest zbiornik wodny, tzw. Staw Północny. Założeniem projektu było przywrócenie ww. części parku jego walorów przyrodniczych i estetycznych z czasów największej świetności przez usunięcie odpadów stałych (zanieczyszczonych metalami ciężkimi osadów i innych odpadów) zgromadzonych na dnie stawu oraz na terenie wokół niego i rekultywację tych terenów na cele przyrodnicze. Celem ogólnym projektu była poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców Bytomia poprzez rekultywację i oczyszczenie stawu oraz przyrodnicze zagospodarowanie terenu parku miejskiego. Celami bezpośrednimi projektu było: - ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku, - odbudowa i ochrona ekosystemu oraz przywrócenie prawidłowych warunków siedliskowych w parku, - zachowanie bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej parku, - poprawa jakości wód powierzchniowych. Zakres wykonanych prac obejmował: - czyszczenie i naprawę stawu - oczyszczenie i przebudowę istniejącej wyspy na stawie - przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej stawu zapewniającej jego funkcje przyrodnicze - oczyszczenie terenu wokół stawu - wykonanie nasadzeń zieleni (w tym wodnej i nabrzeżnej). Prace związane z czyszczeniem i naprawą stawu obejmowały w szczególności: - przepompowanie wody do istniejącej kanalizacji deszczowej (ok. 20000 m3) - wycinkę drzew porastających skarpy brzegowe, - prace rozbiórkowe, - usunięcie płyt betonowych na obwodzie stawu, - rozebranie i usunięcie wyspy (ok. 740 m3 zanieczyszczonego osadu) oraz zastąpienie jej dwoma nowymi, - rozbiórkę istniejących nieczynnych 4 wylotów kanalizacji deszczowej, - usunięcie warstwy zanieczyszczonego osadu (ok. 1600 m3), - naprawienie i uzupełnienie ekranu iłowego, - korektę linii brzegowej – rozbudowa strefy litoralnej i sublitoralnej, - przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej, - zabudowę instalacji napowietrzania stawu. W celu zagospodarowania na cele przyrodnicze terenu stawu, w miejsce rozebranej, zanieczyszczonej metalami ciężkimi wyspy wybudowano dwie nowe. Wyspy zostały połączone ze sobą oraz z brzegiem stawu za pomocą dwóch drewnianych kładek. W wyniku realizacji inwestycji usunięto ponad 7000 ton różnego rodzaju odpadów, zbudowano nowe wyspy na stawie, trzy tarasy widokowe, posadzono 242 drzewa, 1189 szt. krzewów, 3605 roślin wodnych, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 242 drzew, a także wykonano nowe trawniki i wybudowano nowe ścieżki. W rezultacie otrzymano cenny przyrodniczo obszar o powierzchni 5,17 ha, dzięki czemu mieszkańcy mogą spędzać czas w miłym, spokojnym i pięknym zakątku miasta. Teren objęty projektem, przed jego realizacją, nie przedstawiał większych walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Staw wraz z istniejącą wyspą był zanieczyszczony metalami ciężkimi, a teren wokół niego był zaśmiecony i zanieczyszczony. Ponadto woda w stawie była złej jakości ze względu na rozkładającą się materię organiczną i odprowadzanie nieoczyszczonych wód deszczowych do stawu. Osady na dnie zbiornika były zanieczyszczone metalami ciężkimi co uniemożliwiało bezpośrednie przyrodnicze ich wykorzystanie. Ponadto źle ukształtowana linia brzegowa, w tym zbyt strome skarpy brzegowe i wyłożenie strefy litoralnej płytami betonowymi eliminowało życie biologiczne w tej strefie. Brak też było wydzielonych azyli dla ptactwa wodnego i nie istniała naturalna strefa roślinności brzegowej. W tym rejonie parku stwierdzono także występowanie drzew w złym stanie sanitarnym, kolidujących z cenniejszymi okazami oraz nie rokującymi szans na prawidłowy rozwój. Taki stan stanowił zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, a ponadto sprawiał, że teren ten był pozbawiony walorów użytkowych i estetycznych. W wyniku realizacji projektu z terenu stawu północnego usunięto ponad 7000 ton różnego rodzaju odpadów. Ukształtowanie linii brzegowej stawu zaprojektowano i zrealizowano w taki sposób aby staw stwarzał dogodne warunki dla rozrodu ssaków, płazów, gadów i ptaków. Niezmiernie istotne było złagodzenie stromizny skarp w niektórych miejscach, aby nie były one przeszkodą w wędrówkach zwierząt. Ponadto staw został zarybiony i członkowie miejscowego koła wędkarskiego znajdują przy stawie doskonałe miejsce dla uprawiania swojego hobby tj. połowu ryb. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na poprawę wizerunku Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu. Park ten jest jedynym, a zarazem największym terenem zieleni znajdującym się w Śródmieściu, w związku z czym stanowi on jedno z miejsc reprezentacyjnych miasta, bardzo chętnie i masowo odwiedzanym przez mieszkańców. Park zajmuje powierzchnię 34,9 ha, a na jego obszarze znajdują się m.in. grecki zakątek, rozarium, muszla koncertowa, dwa place zabaw, kąpielisko, fontanna, altany i wydzielone miejsca do gry w szachy oraz dwa zbiorniki wodne tj. Staw Północny i Staw Południowy. Od kilku lat na terenie parku Gmina Bytom prowadzi działania rewaloryzacyjne, mające na celu przywrócenie mu dawnej świetności, która została utracona na skutek wieloletnich zaniedbań i zaniechania jakichkolwiek działań prewencyjnych. Staw Północny jest położony na obrzeżach parku, w bezpośrednim sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego przy ul. Olimpijskiej. Efekt jego przebudowy jest szczególnie znaczący dla mieszkańców tego osiedla, którzy stanowią grupę najczęściej odwiedzającą park, ze względu na poprawę walorów estetycznych i krajobrazowych tego miejsca. W wyniku podjętych działań ta część parku o powierzchni ponad 5 ha zyskała nowy wygląd, co wpłynęło na poprawę wizerunku całego parku, jak również wizerunku miasta. W rezultacie ewidentnie zwiększyła się liczba osób przebywających i odpoczywających w tym rejonie parku, a podjęte działania cieszą się uznaniem mieszkańców. Nowe wyspy i tarasy widokowe stwarzają możliwości do organizacji imprez kulturalnych, przyciągających zarówno mieszkańców Bytomia jak i turystów z innych miast. Stanowią również doskonały plener do robienia zdjęć okolicznościowych (śluby, komunie itp.), co stwarza perspektywy dla okolicznych przedsiębiorców i fotografów. Przed rozpoczęciem realizacji projektu w omawianym rejonie parku nie organizowano żadnych imprez i wydarzeń kulturalnych. Po przeprowadzeniu prac remontowych i ponownym otwarciu obiektu we wrześniu 2013r. kilkakrotnie, w dni wolne od pracy, zorganizowano występy lokalnych zespołów muzycznych. Ponadto w maju br. zorganizowano Bytomską Majówkę Europejską w ramach obchodów 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Taras widokowy „Przystań II” pozwolił także na zorganizowanie mini przystani dla łódek i rowerów wodnych. Nieodpłatnie udostępniane są rowerki wodne i łódki, którymi można popływać po stawie. Organizacja imprez i festynów, czego wcześniej nie można było doświadczyć w tym rejonie parku, zapewnia okolicznym mieszkańcom rozrywkę, pozwala na miłe spędzenie czasu wolnego oraz wpływa pozytywnie na ich samopoczucie. Poprawa estetyki tego miejsca, jego malowniczość i urozmaicenie przyczyniają się do tego, że przebywanie w nim jest prawdziwym wytchnieniem i odprężeniem dla wszystkich, którzy odwiedzają to miejsce. Poprzednio przy stawie północnym z rzadka można było zauważyć spacerowiczów, a po zakończeniu inwestycji w okresie sprzyjającej pogody, o każdej porze dnia spotkać można spacerujących alejkami i odpoczywających na ławeczkach mieszkańców Bytomia. Często są to zorganizowane grupy dzieci i osób starszych. Widać, że przebywanie w tym miejscu sprawia im wielką przyjemność. Oczyszczenie stawu i jego przebudowa oraz rewaloryzacja jego otoczenia faktycznie stworzyły dla mieszkańców miejsce do spotkań i miłego spędzenia czasu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_276_1678.jpg photo_276_1679.jpg photo_276_1680.jpg photo_276_1681.jpg photo_276_1682.jpg photo_276_1683.jpg