Rewitalizacja Historycznego Centrum Lędzin - Plac Farski.

photo_284_1904.jpg photo_284_1904.jpg

Przedmiotem zadania pn.: REWITALIZACJA HISTORYCZNEGO CENTRUM LĘDZIN - PLAC FARSKI, było wykonanie dalszych prac rewitalizacyjnych w otoczeniu zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Lędzinach, tzw. „plebanii”. Pierwszy etap prac rewitalizacyjnych, związanych z remontem zabytkowego budynku byłej „plebanii” otrzymał WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w konkursie NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 w kategorii REWITALIZACJA ARCHITEKTURY. Za realizację zadania, Gmina Lędziny otrzymała również nagrodę czasopisma „Romdom” w konkursie „MODERNIZACJA ROKU 2010”. Tak dobry początek inwestycji, niewątpliwie mobilizował inwestora do kontynuacji rozpoczętych prac już w znacznie szerszym zakresie, jak również efektywnie ubiegać się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, z którego projekt został współfinansowany. Obszar prowadzenia prac „REWITALIZACJI HISTORYCZNEGO CENTRUM LĘDZIN – PLAC FARSKI” obejmował zarówno otoczenie zabytkowej „plebanii”, jak również obszar przyległy do skrzyżowania ulic Lędzińskiej i Ks. Kupilasa (wraz z przestrzenią ulicy), ograniczony budynkiem byłej „stajni plebańskich” na zachodzie (poddanemu rewitalizacji - przebudowie i rozbudowie) i istniejącym budynkiem poczty wraz z terenem leżącym bezpośrednio za nim na północy. Pomiędzy budynkami biblioteki „plebanii” i byłych „stajni plebańskich” uformowano pięciokątny plac – rynek miasta o wymiarach około 55 x 35m, domykając go od północy nową pierzeją z dominantą wieży zegarowej z przejściem w parterze. Wieża ta zamyka dwie ważne osie kompozycyjne i widokowe: dłuższą - od nowego parkingu do wieży kościoła parafialnego i krótszą - pomiędzy biblioteką i pocztą. Budynek dawnych „stajni plebańskich” został przedłużony do dawnego obrysu, a od frontu dostawiono dwukondygnacyjne arkady pozwalające poza podniesieniem walorów estetycznych bryły na skomunikowanie dwóch usługowych poziomów z przestrzenią placu. Różnicę poziomów posadowienia biblioteki i „stajni” (2,80m) pokonano wykształcając amfiteatralne uskoki w formie betonowych ław mogących w pogodne dni służyć jako siedziska. W centralnej części rynku zaprojektowano fontannę, która potęguje efekt skupiania się mieszkańców w przestrzeni “centrum”. Oprócz fontanny – umieszczono tam również kamienną dzwonnicę dla średniowiecznego dzwonu, datowanego na 1540 rok, należący do najstarszych w Województwie Śląskim. Na górnym poziomie placu, wzdłuż krawędzi amfiteatralnych uskoków, od strony południowej, wykonano plenerową scenę tzw. „scenę pod lipami”, na której odbywają się min. koncerty, spotkania z artystami, występy dzieci. Całość kompozycji placu dopełniają rzędy latarni i ławki. Uciążliwe sąsiedztwo tranzytowej ulicy Lędzińskiej ograniczono poprzez dodanie szpaleru drzew (platanów) i odtworzenie kamiennego muru oraz historycznej bramy, dającymi łącznie odczucie bezpieczeństwa, jednak baz utraty kontaktu i otwarcia widokowego wnętrza placu dla podróżujących samochodami i przechodniów. Mur i bramę wykonano z wykorzystaniem cegły ceramicznej pełnej w narożach i łękach; pola pomiędzy cegłą wypełnione są murem kamiennym w układzie warstwowym. Jest to nawiązanie do cech charakterystycznych budownictwa tego rejonu z przełomu XIX i XX wieku, z wykorzystaniem rodzimego surowca. Nie chcąc tracić walorów komunikacyjnych ulicy Ks. Kupilasa, zdecydowano się na pozostawienie jej w formie deptaku, przy jednoczesnym ujednoliceniu brukowanej nawierzchni z estetyką całego placu. Zawsze potrzebne w sąsiedztwie centralnych części miasta miejsca parkingowe zlokalizowano na obniżonej polanie za pocztą, pomiędzy budynkami biblioteki i poczty, oraz na miejscu zmodernizowanego zjazdu z ulicy Lędzińskiej. Szpalery drzew podkreślają przebieg zaprojektowanych ciągów i pasaży pieszych a także granic własnościowych. Niewątpliwie realizacja zadania pn. „REWITALIZACJI HISTORYCZNEGO CENTRUM LĘDZIN – PLAC FARSKI” przyniosła Gminie Lędziny wiele korzyści, do których niewątpliwie należą:  stworzenie ogólnodostępnej, centralnej, otwartej przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców Gminy, okolic i turystów, zapewniającą atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu, umożliwiającą organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych,  podniesienie atrakcyjności Lędzin jako miejsca zamieszkania oraz jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, z zachowanie historycznego charakteru centrum Gminy,  udostępnienie w zmodernizowanym budynku „stajni plebańskich” nieodpłatnych pomieszczeń dla działalności kulturalnej, umożliwiając im funkcjonowanie, rozwój oraz organizację min. wystaw, spotkań, koncertów,  rozwój gospodarczy Gminy poprzez min.: powstanie nowych podmiotów gospodarczych w najmowanych pomieszczeniach parteru budynku „stajni plebańskich” - restauracja, optyk, salon urody, dzięki czemu, stało się obecnie tętniącym życiem CENTRUM LĘDZIN. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY:  powierzchnia objęta zadaniem – 6240,0m2  powierzchnia zabudowy obiektu (budynku byłych „stajni plebańskich”) – 556,0m2; w tym: 230,0m2 istniejącej + 326,0m2 nowej,  kubatura obiektu (budynku byłych „stajni plebańskich”) – 5970,0m3; w tym: 2430,0 m3 istniejącej + 3540,0m3 nowej,  powierzchnia zagospodarowanego terenu wokół budynku: 5426,4m2  powierzchnia użytkowa budynku „stajni”– 813,6 m2  powierzchnia utwardzona placów, chodników i parkingów – 4130,0 m2 w tym: 2730,0 klinkierowo-graniotwych + 1400,0m2 kostka brukowa,  tereny zielone – ok. 1,3 tyś. m2

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_284_1904.jpg photo_284_1905.jpg photo_284_1906.jpg photo_284_1907.jpg photo_284_1908.jpg photo_284_1909.jpg