NPP edycja 2019Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: przeprowadzenia głosowania internautów w Konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019 oraz nagrodzenia osób wylosowanych spośród głosujących.Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z Biurem ds. Planowania Przestrzennego lub inspektorem ochrony danych.
 4. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Jako udzielenie zgody przyjmuje się oddanie głosu przy pomocy strony głosowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej).
 7. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu głosowania przez okres niezbędny do ustalenia wyników głosowania i przeprowadzenia losowania nagród (nie dłużej niż do grudnia 2019 r. lub do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w głosowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.