Modernizacja stadionu miejskiego i hotelu „Arena”

 rybnik_1.jpg rybnik_1.jpg

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności miasta Rybnika, jako centralnego ośrodka Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz tworzenie otoczenia piękniejszym, ponowne zagospodarowanie terenu dla celów publicznych. Cel osiągnięty został poprzez modernizację kluczowego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w mieście. Rybnik od wielu lat koncentruje na swoim terenie ważne imprezy sportowo–rekreacyjne Subregionu. W wyniku realizacji projektu w pierwszym etapie zmodernizowano Stadion Miejski oraz przylegający do niego hotel, stanowiący podstawową bazę noclegową dla sportowców. Dzięki wyremontowaniu stadionu oraz hotelu, jeden z nowocześniejszych stadionów na terenie Śląska, ma szansę na stałe przyznawanie i organizowanie imprez rangi światowej. Organizacji takich imprez towarzyszy znaczny wzrost rozwoju turystyki oraz sektora usług. Na tej inwestycji skorzystali nie tylko mieszkańcy Miasta, ale także pozostałe gminy Subregionu Zachodniego, które objęte są procesem restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, co powinno zaowocować łatwiejszym przechodzeniem osób zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego do sektora usług. Modernizacją objęto: - istniejące trybuny, poprzez uformowanie korony w konstrukcji żelbetowej z prefabrykatów na istniejącym nasypie ziemnym i wyposażenie ich w nowoczesne kolorowe krzesełka, wydzielono miejsca dla niepełnosprawnych, wybrukowano koronę, co zapewniło prawidłową ewakuację, utworzono sektor dla gości przyjezdnych; - trybunę krytą – powstała nowa konstrukcja zadaszenia z podwieszonymi do niej pomieszczeniami dla sędziów i dla prasy, z punktami kasowymi i wydzielonymi toaletami - oświetlenie stadionu- wykonano 4 nowe maszty oświetleniowe, pozwalające na organizowanie imprez i treningów w porze wieczorowo – nocnej - istniejące zaplecze, w którym utworzono szatnie dla piłkarzy, żużlowców, biura zawodów, ambulatorium z punktem zabiegowym, utworzono punkt dowodzenia na wieży - dobudowano zaplecze warsztatowo – szatniowe dla zawodników żużlowych, boksy na 24 stanowiska motocyklowe - odwodnienie trybun, kanalizacja deszczowa i teletechniczna - ogrodzenie stadionu, kasy i bramy wejściowe oraz zagospodarowanie otoczenia stadionu i hotelu od strony północnej - budynek hotelu przylegający do obiektów stadionu, z którego z jednej kondygnacji, jak i schodami terenowymi można bezpośrednio wejść na stadion. W ramach najważniejszych prac budowlanych wykonano: wyburzenia ścian, adaptacja pomieszczeń, wymianę wszystkich instalacji, pokrycia dachu, dostosowano obiekt do wymagań ochrony p. pożarowej (dobudowano nowe klatki schodowe) oraz wymagań obiektów hotelarskich. W budynku jest 14 pokoi, sala restauracyjna (w której mogą odbywać się konferencje i seminaria), zaplecze kuchenno – socjalne. Cały obiekt- stadion oraz hotel – dostosowany jest do korzystania osób niepełnosprawnych. Ostatnie prace związane z hotelem i zagospodarowanie terenu zakończone zostały w III kwartale 2005 roku. W następnych etapach planuje się dalszą modernizację obiektów sportowych – boisk, otwartego kąpieliska „Ruda”, znajdujących się w rejonie stadionu a stanowiących kompleks obiektów sportowo – rekreacyjnych, stawów, terenów zielonych, lasów znajdujących się w północnej części miasta.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 rybnik_1.jpg rybnik_2.jpg rybnik_3.jpg rybnik_4.jpg rybnik_5.jpg rybnik_6.jpg rybnik_7.jpg rybnik_8.jpg rybnik_9.jpg rybnik_10.jpg rybnik_11.jpg