Warunki konkursu

NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2017
WARUNKI KONKURSU

Załącznik
do uchwały nr 657/181/V/2017
Zarządu Województwa Śląskiego
z 28 marca 2017

WARUNKI KONKURSU 2017

 1. PATRONAT KONKURSU

Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach.

 1. CELE I ZADANIA KONKURSU
 • kształtowanie wizerunku województwa śląskiego jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, inwestowania i wypoczynku,
 • wzmacnianie konkurencyjności regionu w oparciu o jego wysokie walory przestrzenne i krajobrazowe,
 • promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysokiej jakości przestrzenie publiczne, integrujące lokalne społeczności i poprawiające jakość życia mieszkańców regionu,
 • stymulowanie korzystnych przemian dotyczących obszarów i obiektów poprzemysłowych dla podkreślania kulturowej tożsamości regionu,
 • promocja samorządów lokalnych dbających o ład przestrzenny i jakość przestrzeni publicznych,
 • promocja projektantów tworzących wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne,
 • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania i jakości przestrzeni.
 1. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu są realizacje urbanistyczne i architektoniczne dotyczące przestrzeni publicznych, polegające na:

 • kształtowaniu nowych wartości lub rewaloryzacji rynków, placów, ulic, ciągów pieszych, tras i ciągów rowerowych, centrów przesiadkowych itp.,
 • kształtowaniu nowych wartości lub rewaloryzacji terenów zieleni, terenów sportowych i rekreacyjnych,
 • rewaloryzacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych z przeznaczeniem ich na cele publiczne,
 • budowie i modernizacji obiektów użyteczności publicznej,
 • rewaloryzacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych dla nadania im funkcji użyteczności publicznej.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Do konkursu można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego.
  2. Do konkursu można zgłaszać realizacje, których zakończenie potwierdzono właściwą decyzją administracyjną ostateczną w dniu 31 grudnia 2016 roku lub zostały zakończone i odebrane do dnia 31 grudnia 2016 roku.
  3. Realizacje zgłaszane do konkursu mogą stanowić skończone zadanie będące częścią większego przedsięwzięcia; zakończenie zadania zostało potwierdzone właściwą decyzją administracyjną ostateczną w dniu 31 grudnia 2016 roku lub zostało zakończone i odebrane do dnia 31 grudnia 2016 roku.
  4. Zgłoszenia – na kartach zgłoszeniowych – dokonuje:
   • projektant,
   • inwestor,
   • jednostka samorządu terytorialnego (jst) będąca lub nie będąca inwestorem, na terenie której znajduje się zgłoszona realizacja,
   • instytucje i organizacje realizujące zadania publiczne związane z przedmiotem konkursu,
   • stowarzyszenia i samorządy zawodowe architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa.
  5. W karcie zgłoszenia niezbędne jest określenie osoby będącej przedstawicielem zgłaszającego, odpowiedzialnej bezpośrednio za robocze kontakty z organizatorem i ze wszystkimi „stronami” określonymi w karcie zgłoszenia.
  6. Zgłaszający informuje o fakcie dokonania zgłoszenia pozostałe „strony” określone w karcie zgłoszenia, tj. odpowiednio projektanta, inwestora i jst nie będącą inwestorem, na terenie której znajduje się zgłoszona realizacja.
  7. Dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikację imienia i nazwiska projektanta/ów zgłaszanej realizacji w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących konkurs.
  8. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie każdej osoby fizycznej/osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację imienia i nazwiska w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących konkurs. Złożenie ww. oświadczeń oznacza przyzwolenie na przetwarzanie i publikację danych osobowych.
  9. Przekazanie materiałów i zdjęć jest równoznaczne ze zgodą na ich upublicznianie w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących konkurs, w tym udostępnianie prasie w celu ich publikacji, a także na ich przekazanie TUP w ramach zgłoszenia realizacji do ogólnopolskiego konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną.
  10. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie inwestora o zobowiązaniu do umieszczenia własnym staraniem pamiątkowej tablicy, o której mowa w punkcie 1.1 Warunków Konkursu oraz do przekazania organizatorowi dokumentacji fotograficznej potwierdzającej fakt umieszczenia pamiątkowej tablicy na nagrodzonej realizacji.
  11. Organizator nie weryfikuje stanu faktycznego i nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez zgłaszającego w karcie zgłoszeniowej.
  12. Liczba realizacji zgłoszonych przez jeden podmiot nie jest ograniczona.

 2. FORMA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje przez złożenie w formie elektronicznej następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków konkursowych:

 • karty zgłoszeniowej – zgodnej z załączonym wzorem (do pobrania na www.slaskie.pl/npp/ — wypełnionej w sposób kompletny) w formacie umożliwiającym edycję,
 • oświadczenia osoby fizycznej, o którym mowa w punkcie 5.8. Warunków Konkursu („skan” podpisanego dokumentu, dla każdej zgłoszonej w karcie osoby),
 • oświadczenia inwestora, o którym mowa w punkcie 5.10. Warunków Konkursu („skan” podpisanego dokumentu),
 • zdjęć zgłaszanej realizacji – minimum cztery najbardziej charakterystyczne ujęcia fotograficzne o rozdzielczości min. 300 dpi, o min. rozmiarze 13x18cm,
 • projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z orientacją na terenie gminy.Zgłoszenia realizacji do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2017 dokonuje się pocztą elektroniczną na adres: NPPWS@slaskie.pl .
 • W przypadku dokonania zgłoszenia tej samej realizacji przez różnych zgłaszających o wyborze materiałów, które zostaną zamieszczone na stronie decyduje organizator.
W przypadku dołączenia do zgłoszenia większej ilości zdjęć - powyżej czterech, organizator decyduje o wyborze spośród nich zdjęć prezentujących realizację w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących konkurs.
 1. SPOSÓB OCENY PRAC

Organizator sprawdza poprawność wypełnienia karty zgłoszeniowej i kompletność wymaganych załączników. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków poprawności i kompletności są wyłączane z dalszej oceny.

Jury konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego stanowią:

 • Przewodniczący Jury – Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 • Członkowie Jury – Członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Spośród członków WKUA wybierany jest sędzia referent, który ocenia zgodność zgłoszonych realizacji z przedmiotem konkursu oraz prezentuje zgłoszone realizacje na posiedzeniu WKUA poświęconym rozstrzygnięciu konkursu.

Spośród realizacji spełniających warunki formalne Jury najpierw nominuje najlepsze z nich do otrzymania nagrody/wyróżnienia, a następnie spośród realizacji nominowanych wybiera laureatów, których zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego do przyznania Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego.

Rekomendacje Jury wypracowane zostają w drodze dyskusji i konsensusu, jednak gdy zajdzie konieczność – na podstawie jawnego głosowania, w którym obowiązywać będzie zasada zwykłej większości głosów, a w przypadku równej liczby głosów zadecyduje głos Przewodniczącego Jury.

Rekomendacje Jury zostają zapisane w formie protokołu zawierającego uzasadnienie wyboru.

Realizacje nominowane, nagrodzone i wyróżnione zostaną zgłoszone do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną.

Zgłoszenia dokona TUP O/Katowice na podstawie materiałów, o których mowa w punkcie 6 Warunków Konkursu.

Oceny prac dokonują także internauci w trakcie plebiscytu publiczności, w którym możliwość wyrażenia opinii mają wszyscy zainteresowani konkursem, poprzez zagłosowanie na realizacje przedstawione na stronie internetowej Województwa Śląskiego http://npp.slaskie.pl/.

Wyniki głosowania internautów nie mają wpływu na werdykt Jury.

Wśród osób biorących udział w głosowaniu internetowym rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

 1. TERMINARZ

Ogłoszenie konkursu

marzec 2017 r.

Składanie zgłoszeń

do 31 maja 2017 r.

Ocena prac

1 czerwca - 30 września 2017 r.

Ocena przez internautów

1 - 31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

październik/listopad 2017 r.

Wystawa pokonkursowa

październik - grudzień 2017 r.

 1. NAGRODY

W konkursie przyznawane są Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są inwestorom, gminom, na terenia których zlokalizowane są nagrodzone/wyróżnione inwestycje oraz projektantom nagodzonych/wyróżnionych realizacji.

Ilość nagród i wyróżnień ustala Jury, w zależności od ilości i poziomu zgłoszonych realizacji.

 • Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego stanowi:
   1. Dla inwestora: pamiątkowa tablica - do umieszczenia w publicznie widocznym miejscu nagrodzonej realizacji, pamiątkowy element plastyczny i dyplom.
   2. Dla jst, na terenie której znajduje się nagrodzona realizacja: pamiątkowy element plastyczny i dyplom.
   3. Dla projektanta nagrodzonej realizacji (posiadającego odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu): nagroda finansowa, pamiątkowy element plastyczny i dyplom.
 • Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego stanowi: pamiątkowy element plastyczny i dyplom (dla inwestora, jst i projektanta).
 • Realizacji, która otrzyma największą ilość głosów w plebiscycie internetowym zostanie przyznana Nagroda Internautów, którą stanowi pamiątkowy element plastyczny i dyplom (dla inwestora, jst i projektanta).
 • Nagrody finansowe przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie werdyktu zawartego w protokole z posiedzenia Jury. Łączna pula nagród finansowych wynosi 60 000 zł brutto, a wysokość nagrody zależy od ilości przyznanych nagród, przy czym o podziale środków w ramach przewidzianej puli decyduje Jury.
 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród. Marszałek Województwa Śląskiego wręczy laureatom nagrody niepieniężne, natomiast nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na rachunki bankowe nagrodzonych (firmy otrzymają nagrodę w kwocie „brutto”, a osoby prywatne w kwocie pomniejszonej o należne opłaty i podatki).

Nagrody rzeczowe dla internautów zostaną wręczone przez Marszałka Województwa Śląskiego w trakcie uroczystości lub zostaną wysłane drogą pocztową.

Podczas uroczystości wręczenia nagród dopuszcza się prezentacje autorskie nagrodzonych realizacji lub wystąpienia inwestorów tych realizacji.

W celach organizacyjnych laureaci zostaną poinformowani o przyznanej nagrodzie jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, lecz do dnia ogłoszenia wyników są zobowiązani do nie ujawniania werdyktu Jury.

 1. PUBLIKACJA

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych współorganizatorów konkursu, a także w informacyjnym folderze pokonkursowym.

 1. WYSTAWA POKONKURSOWA

Po uroczystym ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa, na której zaprezentowane będą prace konkursowe.

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Sprawy nieujęte w niniejszych Warunkach Konkursu oraz kwestie sporne rozstrzygnie Jury.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe oraz prawo do ich sprostowania i poprawiania, a wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres konkursu NPPWS@slaskie.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów zamieszczonych w punkcie 8. Warunków Konkursu.

Informacje o konkursie będą na bieżąco zamieszczane na stronie npp.slaskie.pl .

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu:

Biuro ds. Planowania Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Adres siedziby: 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23
Adres korespondencyjny: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
tel. 32 77 40 356
e-mail: NPPWS@slaskie.pl

 

Załączniki
Warunki konkursu 2017 (do pobrania) [277,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Zgłoszenia (warunki, regulamin)